Konwencja: dramat

 • Decyzja Persefony

  Decyzja Persefony

  Decy­zja Per­se­fo­ny (org. Per­se­pho­ne­’s Cho­ice) to gra w sty­lu retro SF osa­dzo­na we wszech­świe­cie słyn­nych opo­wie­ści o robo­tach Iza­aka Asi­mo­va. Gra­cze wcie­lą się w role dyplo­ma­tów, naukow­ców i robo­tó pod­czas deba­ty na temat przy­szło­ści Per­se­fo­ny i całej ludzkości.  Inspi­ra­cją do powsta­nia gry był larp Per­se­pho­ne­’s Gift Danie­la Kane­’a i MIT Assas­sins Guild.

 • schronieNIE

  schronieNIE

  Larp schro­nie­NIE to 6- oso­bo­wy cham­ber larp w kli­ma­cie vin­ta­ge-apo­ca­lip­tic, osa­dzo­ny w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści bazo­wa­nej na świe­cie w prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Inspi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi, mody­fi­ku­je nie­któ­re fak­ty na potrze­by wła­snej opo­wie­ści. Opo­wia­da o zaufa­niu, miło­ści, zdra­dzie i zwąt­pie­niu; dostar­czy Ci poczu­cia nie­wie­dzy, cha­osu wśród wspo­mnień i całej masy pytań, na któ­rych zna­le­zie­nie odpo­wie­dzi…

 • Cienie

  Cienie

  Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­lą się w duchy przy­ku­te do poprzed­nie­go życia przez pyta­nia bez odpo­wie­dzi i nie­do­koń­czo­ne spra­wy. Są rze­czy, któ­re muszą porzu­cić, sło­wa, któ­re trze­ba wypo­wie­dzieć, lub emo­cje, z któ­ry­mi trze­ba się zmie­rzyć. Dzię­ki towa­rzy­stwu innych zjaw dowie­dzą się wię­cej o swo­jej prze­szło­ści, o tym co wią­że ich z tym świa­tem i co muszą…

 • Dzwon

  Dzwon

  Dzwon to jest trzy­ma­ją­ca w napię­ciu gra scien­ce fic­tion inspi­ro­wa­na taki­mi dzie­ła­mi kul­tu­ry jak fil­my The Foun­ta­in (Dar­ren Aro­no­fsky), Five-Twel­fths Heaven (Melis­sa Scott) czy Vacu­um Flo­wers (Micha­el Swanwick).  Gra­cze wcie­lą się w zało­gę i pasa­że­rów stat­ku kosmicz­ne­go o nazwie Dusza, któ­ry podró­żu­je na pla­ne­tę Casti­lia i napo­ty­ka na pro­ble­my tech­nicz­ne. Zwy­kły lot nie jest inte­re­su­ją­cy;…

 • Dwie Strony Świata

  Dwie Strony Świata

  Czwór­ka przy­ja­ciół, ambit­nych pseu­do­nau­kow­ców, pod­ję­ła się trud­ne­go zada­nia: stwo­rzyć funk­cjo­nal­ny wehi­kuł podró­ży w cza­sie. Final­ne dzie­ło prze­szło ich naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Potra­fi­ło ono bowiem nie tyl­ko prze­no­sić się w cza­sie, ale tak­że w linii świa­ta, pomię­dzy Alfą a Betą. Nie pozo­sta­ło to bez echa w sto­sun­ku do utrzy­my­wa­ne­go przez wie­le lat porząd­ku natu­ry. Po ini­cja­cji pro­jek­tu…