Konwencja: dramat

 • Tajemnica pierwsza radosna – Zwiastowanie

  Tajemnica pierwsza radosna – Zwiastowanie

  Abor­cja w Irlan­dii jest nie­le­gal­na. Gra bada jaki wpływ mają anty­abor­cyj­ne regu­la­cje na oby­wa­tel­ki i oby­wa­te­li tego kra­ju. Jest to poważ­ny larp poru­sza­ją­cy trud­ny i aktu­al­ny tak­że w Pol­sce temat. Gra jest czę­ścią anto­lo­gii #Femi­nism. Tytuł ory­gi­nal­ny: First Joy­ful Mystery

 • Catcalling

  Catcalling

  Pozor­nie nie­win­ne zja­wi­sko – gwiz­da­nie na dziew­czy­ny. Temu poświę­co­na jest jed­na z naj­krót­szych gier ze zbio­ru #Femi­nism. Jest to jeep­form poka­zu­ją­cy tą samą sytu­ację cat­cal­lin­gu w trzech wer­sjach. Larp ten ma pewien wydźwięk tera­peu­tycz­ny. Umoż­li­wia doświad­cze­nie róż­ni­cy, jaką spra­wia inter­wen­cja pobli­skich osób w sytu­acjach zwią­za­nych z uprzedmiotowieniem.

 • Strata

  Strata

  Stra­ta to histo­ria o tym, co się dzie­je, gdy świat obra­ca się prze­ciw­ko Tobie. Gdy życie, któ­re mia­łeś pro­wa­dzić, zosta­je skra­dzio­ne jesz­cze zanim się zacznie. Gdy pew­ne­go ran­ka budzisz się i nagle docie­ra do Cie­bie, że stra­ci­łeś oso­bę, któ­rą kie­dyś byłeś. To histo­ria o rze­czach zamiesz­ku­ją­cych ciche, puste miej­sca pomię­dzy tymi, któ­rzy żyją w żałobie.…

 • Poprzedni lokatorzy

  Poprzedni lokatorzy

  Poprzed­ni loka­to­rzy to opo­wieść o zmia­nach, nie­uchron­nie zacho­dzą­cych w ludziach, osa­dzo­na w kon­wen­cji histo­rii o duchach. Miłość i zaufa­nie ście­ra się tutaj ze zgorzk­nie­niem i nie­na­wi­ścią, któ­re pro­wa­dzą osta­tecz­nie do tra­ge­dii. Duchy prze­szło­ści nie dają się ode­gnać, a przy­szłość leży w rękach gra­czy. Czy histo­ria musi się powtó­rzyć? Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, jed­nak zapra­sza­my…