4.12.2016: Największe na świe­cie świę­to lob­by pro­du­cen­tów cze­ko­la­dek zo­sta­ło prze­rwa­ne gło­śnym wy­wia­dem z Andrzejem Warksińskim. Znany pu­bli­cy­sta te­go dnia “wy­sze­dł z sza­fy” i ujaw­nił się ja­ko przed­sta­wi­ciel ra­sy wampirów!

22.12.2016: Wyznanie Warksińskiego za­chę­ci­ło skry­ty­ch do­tąd przed­sta­wi­cie­li mniej­szo­ści do ma­so­we­go ujaw­nia­nia się. Opinia pu­blicz­na nie po­zo­sta­ła dłu­go obo­jęt­na. Blogosferę za­la­ła fa­la za­rów­no wpi­sów kry­tycz­ny­ch, jak i chwa­lą­cy­ch ich za odwagę.

30.12.2016: Społeczeństwo do­cze­ka­ło się ofi­cjal­nej wy­po­wie­dzi Związku Mniejszości Etnicznej Wampirów w Polsce (ZMEWP). Zaproponowali oni pro­jekt usta­wy chro­nią­cej pra­wa wam­pi­rów ja­ko oby­wa­te­li Rzeczpospolitej na rów­ni z ludźmi.

12.01.2017: Minister spraw we­wnętrz­ny­ch ogło­sił ter­min ob­rad nad usta­wą na nad­zwy­czaj­nym po­sie­dze­niu Sejmu w lu­tym bie­żą­ce­go ro­ku w sa­li sej­mo­wej w Gdyni.

Autorki: Weronika „Shilay“ Walczyk, Agnieszka „Wiedźma“ Piwnicka

Prowadząca: Agnieszka „Wiedźma“ Piwnicka

Rodzaj, ga­tu­nek: cham­ber larp

Liczba gra­czy: 12

Czas: 3,5 h

Opis

Gracze wcie­la­ją się w ro­le przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go sej­mu ob­ra­du­ją­cy­ch nad pro­jek­tem no­wej usta­wy – roz­pa­tru­ją­cej obo­wiąz­ki i przy­wi­le­je no­wo ujaw­nio­nej mniej­szo­ści et­nicz­nej w świe­tle Polskiego prawa.

Infografiki

No touch No to­uch, czy­li nie do­zwo­lo­ny ża­den kon­takt fi­zycz­ny mię­dzy graczami.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania Gra po­ru­sza te­ma­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.
Wulgarny język W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.