Bilety do końca sezonu V

Kocha­ni! Szyb­ciej niż myśle­li­śmy… Zaczy­na­my widzieć koniec bie­żą­ce­go sezo­nu. Dziś — t.j. 25go lute­go o godzi­nie 21:00, w zakład­ce wydarzenia

Black­Box 3City No 61

ruszy sprze­daż bile­tów na larp Try­bu­nał. W czwar­tek poja­wi się lista waka­tów na grę.

Sprze­daż bile­tów na nasze kolej­ne lar­py, czyli:

roz­pocz­nie wie­czo­rem 3go marca.


p.s. Odro­bi­na pry­wa­ty. Wie­my, jak wiel­kie jest spek­trum Waszych moż­li­wo­ści, ale wciąż nas zaska­ku­je­cie. Pro­wa­dzą­cy Black­Box No60 wciąż docho­dzą do sie­bie po “Miło­ści w cza­sach cza­ra­zy” i “To nie mogło zda­rzyć się dwa razy”. 😀 Zdję­cie lewi­tu­ją­ce­go cia­ła astro­nau­ty, któ­re wyrzu­ci­li­ście przez luk nale­ży do kate­go­rii “nie zosta­nie odwi­dzia­ne”.
Autor “To nie mogło…” dzię­ku­je za feed­back i infor­mu­je, że wpro­wa­dził do sce­na­riu­sza popraw­ki zgod­ne z Waszy­mi suge­stia­mi. Za któ­re bar­dzo dzię­ku­je.
Dzię­ki Wasze­mu zaan­ga­żo­wa­niu ta cała p[raca ma sens. Uści­ski <3


Opublikowano

w

przez

Tagi: