Ostatnia aukcja Strategosa Remusa — lista wakatów

Ostat­nia aukcja to podróż jed­ne­go z naj­ory­gi­nal­niej­szych autor­skich świa­tów fan­ta­sy, jakie powsta­ły na potrze­by lar­pów w Pol­sce — RAASHTRAM. Raash­tram to ogrom­ne impe­rium ludzi, któ­re na zacho­dzie sąsia­du­je z trze­ma kró­le­stwa­mi elfów, na wscho­dzie z gro­mad­ką maleń­kich Wol­nych Księstw a na pół­no­cy z Dzi­ki­mi Ludź­mi. Aby zna­leźć się w Raash­tram wystar­czy­ło w latach 2002 — 2016 odwie­dzić kon­went lar­po­wy Flam­berg (a w 2007 roku rów­nież pierw­szy Hardkon). 

Tego lata, pod­czas Black­box Sum­mer Week, zapra­sza­my Was w krót­ką podróż do Islayu — znie­na­wi­dzo­ne­go sąsia­da Raash­tram, kró­le­stwa elfów, któ­rzy z defi­ni­cji pogar­dza­ją i nie­na­wi­dzą ludz­kiej rasy. 

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was larp

Ostatnia aukcja Strategosa Remusa

Możesz wybrać rolę deka­denc­kie­go elfa — jed­ne­go z kolek­cjo­ne­rów wyjąt­ko­wych oka­zów ludzi, lub czło­wie­ka — hodow­la­ny egzem­plarz wyso­kiej war­to­ści prze­zna­czo­ny na sprze­daż.
Aby wziąć udział w grze nie jest potrzeb­na dogłęb­na zna­jo­mość całe­go świa­ta Raash­tram. Larp odby­wa się oko­ło stu laty przed wyda­rze­nia­mi z gier flam­ber­go­wych, w małej, zamknię­tej spo­łecz­no­ści. Fabu­ła opie­ra się o to co Tu i Teraz i poza kil­ko­ma wąt­ka­mi — świat Poza nie wpły­wa na wyda­rze­nia gry.

Dosko­na­ły, znie­wo­lo­ny czło­wiek? Boga­ta, znu­dzo­na, tysiąc­let­nia elf­ka?
Wybie­raj roz­trop­nie. Oto…

LISTA WAKATÓW

Aby zare­zer­wo­wać postać:

Uwa­ga! Ostat­nia aukcja Stra­te­go­sa Remu­sa zawie­ra wąt­ki roman­tycz­ne. Wie­my, że część gra­czy nie czu­je się kom­for­to­wo z odgry­wa­niem rela­cji roman­tycz­nych z obcy­mi oso­ba­mi. Pro­si­my o kon­takt, jeśli chce­cie odgry­wać je wyłącz­nie z kon­kret­nym gra­czem / gracz­ką. Pomo­że­my Wam wybrać odpo­wied­nie role. Może­cie też po pro­stu zde­cy­do­wać się rolę bez takich wątków.

Posta­cie zare­zer­wo­wa­ne są ozna­czo­ne jasno­sza­rym kolo­rem i mają dopi­sek [zare­zer­wo­wa­ne].

Nie wiesz co wybrać?  NAPISZ DO NAS 

Do zoba­cze­nia w Islayu! 


Opublikowano

w

przez