Otwieramy Sezon 7!

Lar­py to ela­stycz­ne medium. Potra­fią trwać godzi­nę, albo kil­ka dni. Bie­rze w nich udział 10 000 ludzi, albo 3 oso­by. Wyko­rzy­stu­ją kil­ka sym­bo­licz­nych rekwi­zy­tów, lub też zapra­sza­ją do sce­no­gra­fii two­rzą­cej cał­ko­wi­tą ilu­zję inne­go cza­su i miej­sca. Twór­cy lar­pów odno­szą kolej­ne suk­ce­sy w poszu­ki­wa­niu i prze­kra­cza­niu gra­nic gatunku. 

Pan­de­mia wiru­sa COVID-19 wymu­si­ła prze­pro­wa­dze­nia jesz­cze jed­ne­go testu: fizycz­nej obec­no­ści gra­czy w tym samym miej­scu. Przez ostat­nich kil­ka mie­się­cy powsta­wa­ły sce­na­riu­sze, któ­re mia­ły jeden wspól­ny cel: pozwo­lić grać w lar­py zdalnie.

Nie jeste­śmy w sta­nie roz­po­cząć nowe­go sezo­nu naszym tra­dy­cyj­nym Week­en­dem z Lar­pa­mi i Warsz­ta­ta­mi. Ale wciąż chce­my z Wami grać i pro­wa­dzić dla Was gry. Dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy otwo­rzyć Sezon 7 i dopó­ki powrót do nor­mal­ne­go gra­nia nie będzie moż­li­wy, zaofe­ro­wać Wam lar­py roz­gry­wa­ne onli­ne… I nie tylko.

Sezon 7: listopad / grudzień 2020

Opra­co­wa­ny przez nas plan dzia­ła­nia na naj­bliż­sze mie­sią­ce wyglą­da następująco:

  • 6–7.11 Pasja Mini­con. Ofi­cjal­ne otwar­cie sezo­nu. W ramach festi­wa­lu popro­wa­dzi­my dla Was po raz kolej­ny larp Wizy­ta oraz oko­ło­lar­po­wą pre­lek­cję o lar­po­wych adap­ta­cjach lite­ra­tu­ry. Śledź­cie stro­nę nasze­go ulu­bio­ne­go trój­miej­skie­go kon­wen­tu by dowie­dzieć się więcej.
  • 5–8.11 Meta­to­pia. Ten kon­went, choć odby­wa się za oce­anem, jest rów­nie przy­stęp­ny co Mini­con — też jest w try­bie onli­ne i za free. Dla­cze­go jest dla nas waż­ny? Otóż w jego trak­cie zosta­ną ogło­szo­ne wyni­ki tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra. W tym roku do kon­kur­su moż­na było zgło­sić jedy­nie gry pan­de­mio­od­por­ne — czy­li roz­gry­wa­ne zdal­nie. Gdy tyl­ko pozna­my lau­re­atów, zabie­ra­my się do czy­ta­nia zwy­cię­skich sce­na­riu­szy i wybie­rze­my te, któ­re popro­wa­dzi­my dla Was w kolej­nych tygodniach. 
  • 13–15.11; 21/22.11; 28/29.11; 5/6.12; 12/13.12 — w te pięć week­en­dów popro­wa­dzi­my dla Was naj­lep­sze (naszym zda­niem) lar­py zgło­szo­ne do tego­rocz­nej Gol­den Cobry oraz jeden larp epi­sto­lar­ny, roz­gry­wa­ny głów­nie za pomo­cą listów.
  • 19/20.12 — Xmas Spe­cial. Mamy nadzie­ję, że sytu­acje pod koniec grud­nia pozwo­li nam się jak co roku spo­tkać, pograć, zjeść pier­nicz­ki i podzie­lić się man­da­ryn­ka­mi. Trzy­maj­my się tej myśli.

Sezon 7: styczeń / kwiecień 2021

Nikt nie jest w sta­nie prze­wi­dzieć, jak będzie wyglą­dać sytu­acja za kil­ka mie­się­cy. Mamy nadzie­ję, że z począt­kiem roku 2021 świat wró­ci do nor­my na tyle, że pro­wa­dze­nie, orga­ni­zo­wa­nie i gra­nie w lar­pach będzie już i legal­ne, i bez­piecz­ne. W tej chwi­li wybie­ra­my sce­na­riu­sze tra­dy­cyj­nych lar­pów, któ­re będzie­my chcie­li dla Was popro­wa­dzić w dru­giej czę­ści sezo­nu. W kolej­ce cze­ka­ją też zapo­wie­dzia­ne i odwo­ła­ne przez pan­de­mię gry Schro­nie­NIE, Wczo­raj było Pięk­niej oraz Co począć z Tam Linem. Jeśli wszyst­ko pój­dzie dobrze — spo­dzie­waj­cie się gier w naszym sta­łym, dwu­ty­go­dnio­wym rytmie.

BlackBox Summer Week 2021

O trze­cią edy­cję nasze­go let­nie­go festi­wa­lu boimy się naj­mniej. Zare­zer­wo­wa­li­śmy już dla nas miej­sce na Przy­stan­ku Ala­ska w dniach 22 — 29 sierp­nia. Cze­ka nas burza mózgów doty­czą­ca gry głów­nej: na tape­cie mamy 7 róż­nych pomy­słów na świa­ty, do któ­rych chcie­li­by­śmy Was zabrać. Nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my wię­cej infor­ma­cji na ten temat; tym­cza­sem może­cie pod­sy­łać nam tytu­ły innych lar­pów, któ­re waszym zda­niem war­to popro­wa­dzić pod­czas Sum­mer Week. My roz­po­czę­li­śmy już poszu­ki­wa­nia, na razie więk­szych (jak na sum­mer­we­eko­we warun­ki) gier: dla 30 — 40 gra­czy. Zwró­ci­li­śmy się z proś­bą o pole­ce­nia do gra­czy i twór­ców lar­pów zwią­za­nych z Orko­nem i Flam­ber­giem. Reak­cja na nasze “zapy­ta­nie ofer­to­we” była bar­dzo pozy­tyw­na i “obfi­ta”. Może­cie więc spo­dzie­wać się w pro­gra­mie odświe­żo­nych wer­sji gier od auto­rów i auto­rek zwią­za­nych z tymi dwie­ma kul­to­wy­mi imprezami.

Podsumowując

Panie i Pano­wie. 7 listo­pa­da ruszy 7 sezon naszej dzia­łal­no­ści. Nie będzie taki jak poprzed­nie, ale doło­ży­my wszel­kich sta­rań, by dał Wam rów­nie dużo fraj­dy z gra­nia i eks­plo­ro­wa­nia nowych form lar­pów. Do zoba­cze­nia onli­ne — już nie­dłu­go. A w realu — oby jak najszybciej.

Piotr, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Piotr


Opublikowano

w

przez

Tagi: