Strona główna » Otwieramy Sezon 7!
Piotr Milews­ki | 20 październi­ka 2020 | Wieś­ci

Larpy to elasty­czne medi­um. Potrafią trwać godz­inę, albo kil­ka dni. Bierze w nich udzi­ał 10 000 ludzi, albo 3 oso­by. Wyko­rzys­tu­ją kil­ka sym­bol­icznych rek­wiz­ytów, lub też zaprasza­ją do scenografii tworzącej całkow­itą iluzję innego cza­su i miejs­ca. Twór­cy larpów odnoszą kole­jne sukcesy w poszuki­wa­niu i przekracza­niu granic gatunku. 

Pan­demia wirusa COVID-19 wymusiła przeprowadzenia jeszcze jed­nego tes­tu: fizy­cznej obec­noś­ci graczy w tym samym miejs­cu. Przez ostat­nich kil­ka miesię­cy pow­stawały sce­nar­iusze, które miały jeden wspól­ny cel: poz­wolić grać w larpy zdalnie.

Nie jesteśmy w stanie rozpocząć nowego sezonu naszym trady­cyjnym Week­en­dem z Larpa­mi i Warsz­tata­mi. Ale wciąż chce­my z Wami grać i prowadz­ić dla Was gry. Dlat­ego zde­cy­dowal­iśmy otworzyć Sezon 7 i dopó­ki powrót do nor­mal­nego gra­nia nie będzie możli­wy, zaofer­ować Wam larpy roz­gry­wane online… I nie tylko.

Sezon 7: listopad / grudzień 2020

Opra­cow­any przez nas plan dzi­ała­nia na najbliższe miesiące wyglą­da następująco:

  • 6–7.11 Pas­ja Mini­con. Ofic­jalne otwar­cie sezonu. W ramach fes­ti­walu poprowadz­imy dla Was po raz kole­jny larp Wiz­y­ta oraz około­lar­pową prelekcję o lar­powych adap­tac­jach lit­er­atu­ry. Śledź­cie stronę naszego ulu­bionego trójmiejskiego kon­wen­tu by dowiedzieć się więcej.
  • 5–8.11 Metatopia. Ten kon­went, choć odby­wa się za oceanem, jest równie przys­tęp­ny co Mini­con — też jest w try­bie online i za free. Dlaczego jest dla nas ważny? Otóż w jego trak­cie zostaną ogłos­zone wyni­ki tegorocznej edy­cji konkur­su lar­powego Gold­en Cobra. W tym roku do konkur­su moż­na było zgłosić jedynie gry pan­demiood­porne — czyli roz­gry­wane zdal­nie. Gdy tylko poz­namy lau­re­atów, zabier­amy się do czy­ta­nia zwycięs­kich sce­nar­iuszy i wybierze­my te, które poprowadz­imy dla Was w kole­jnych tygodniach. 
  • 13–15.11; 21/22.11; 28/29.11; 5/6.12; 12/13.12 — w te pięć week­endów poprowadz­imy dla Was najlep­sze (naszym zdaniem) larpy zgłos­zone do tegorocznej Gold­en Cobry oraz jeden larp epis­to­larny, roz­gry­wany głównie za pomocą listów.
  • 19/20.12 — Xmas Spe­cial. Mamy nadzieję, że sytu­acje pod koniec grud­nia poz­woli nam się jak co roku spotkać, pograć, zjeść pier­nicz­ki i podzielić się mandarynka­mi. Trzy­ma­jmy się tej myśli.

Sezon 7: styczeń / kwiecień 2021

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglą­dać sytu­ac­ja za kil­ka miesię­cy. Mamy nadzieję, że z początkiem roku 2021 świat wró­ci do normy na tyle, że prowadze­nie, orga­ni­zowanie i granie w larpach będzie już i legalne, i bez­pieczne. W tej chwili wybier­amy sce­nar­iusze trady­cyjnych larpów, które będziemy chcieli dla Was poprowadz­ić w drugiej częś­ci sezonu. W kole­jce czeka­ją też zapowiedziane i odwołane przez pan­demię gry Schronie­NIE, Wczo­raj było Piękniej oraz Co począć z Tam Linem. Jeśli wszys­tko pójdzie dobrze — spodziewa­j­cie się gier w naszym stałym, dwu­ty­god­niowym rytmie.

BlackBox Summer Week 2021

O trze­cią edy­cję naszego let­niego fes­ti­walu boimy się najm­niej. Zarez­er­wowal­iśmy już dla nas miejsce na Przys­tanku Alas­ka w dni­ach 22 — 29 sierp­nia. Czeka nas burza mózgów doty­czą­ca gry głównej: na tapecie mamy 7 różnych pomysłów na światy, do których chcielibyśmy Was zabrać. Niedłu­go opub­liku­je­my więcej infor­ma­cji na ten tem­at; tym­cza­sem może­cie podsyłać nam tytuły innych larpów, które waszym zdaniem warto poprowadz­ić pod­czas Sum­mer Week. My rozpoczęliśmy już poszuki­wa­nia, na razie więk­szych (jak na sum­mer­weekowe warun­ki) gier: dla 30 — 40 graczy. Zwró­cil­iśmy się z prośbą o polece­nia do graczy i twór­ców larpów związanych z Orkonem i Flam­bergiem. Reakc­ja na nasze “zapy­tanie ofer­towe” była bard­zo pozy­ty­w­na i “obfi­ta”. Może­cie więc spodziewać się w pro­gramie odświeżonych wer­sji gier od autorów i autorek związanych z tymi dwiema kul­towy­mi imprezami.

Podsumowując

Panie i Panowie. 7 listopa­da ruszy 7 sezon naszej dzi­ałal­noś­ci. Nie będzie taki jak poprzed­nie, ale dołożymy wszel­kich starań, by dał Wam równie dużo fra­jdy z gra­nia i eksplorowa­nia nowych form larpów. Do zobaczenia online — już niedłu­go. A w realu — oby jak najszybciej.

Piotr, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Piotr

Przewiń do góry