Zapraszamy na BlackBox Summer Week 2023

Kocha­ni! Wio­sna za okna­mi, robi się cie­pło, 9 sezon BB3C zmie­rza ku zakoń­cze­niu, czas pomy­śleć o lar­po­wa­niu w lecie! Z tą samą daw­ką rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Wami w sier­pi­nu, niniej­szym zapra­sza­my na 

BlackBox Summer Week 2023

Na pach­ną­cej świe­żym lakie­rem stro­nie znajdziecie:

Zachę­ca­my gorą­co do wypeł­nie­nia każ­de­go z nich!

Oprócz tego opu­bli­ko­wa­li­śmy też pierw­szych 15 gier, w któ­re będzie­cie mogli zagrać pod­czas tego­rocz­nej odsło­ny nasze­go Festi­wa­lu. Kil­ka z nich to praw­dzi­we prze­bo­je, w któ­re od daw­na nie było oka­zji pograć! Wśród nich na pew­no war­to wyróż­nić jeden larp, Grę Głów­ną tego­rocz­ne­go festi­wa­lu p.t.

Antares

któ­rej auto­ra­mi są Kata­rzy­na Czpak, Joan­na Pła­szew­ska i Miko­łaj Wicher. Anta­res to anar­chi­stycz­ny feel-good larp scien­ce-fic­tion o budo­wa­niu nowe­go świa­ta, o para­gra­fo­wej struk­tu­rze zna­nej z lar­pu D8. Jest inspi­ro­wa­ny książ­ką U. Le Guin Wydzie­dzi­cze­ni. Doku­ment pro­jek­to­wy oraz peł­na roz­pi­ska scen jest już do wglą­du, zapra­sza­my do lektury.

Zapi­sy na Blakc­Box Sum­mer Week 2023 wystar­tu­ją 3 KWIETNIA, jak tyl­ko nasz zespół zamknie pro­jekt “Kon­fe­ren­cja Lar­po­wa KoLa 2023″, na któ­ry przy oka­zji też ser­decz­nie zapraszamy. 

Do zoba­cze­nia!

Jakub, Pio­trek, Kry­stian, Pau­nydż, Kula, Karol


Opublikowano

w

,

przez