Strona główna » Wieści » Strona 23

Zimowa gra-niespodzianka: „Snow”

Uwa­ga, uwa­ga! Ogłasza­my zapowiedzianą niespodziankę! Jak wiecie, w niedzielę gramy w Stratę. Sce­nar­iusz zapowia­da się cicho i refleksyjnie. Mamy nadzieję, że ta gra spełni Wasze oczeki­wa­nia. Mimo to postanow­iliśmy zro­bić sobie wewnętrzną konkurencję i zapro­ponować Wam drugą grę, którą poprowadz­imy równole­gle.  Niespodziankową grą będzie słyn­ny Snow – larp roz­gry­wany w samo­chodzie. Gracze odgry­wa­ją rodz­inę pod­czas wspól­nej podróży samo­cho­dem, wchodzą też …

Zimowa gra-niespodzian­ka: „Snow” Read More »

Black­Box No.16 – „Strata”

Nas­tał nowy rok! Początek roku to częs­to czas postanowień i planów. To pora hucznych imprez, ale cza­sem to także chwila na reflek­sję. Zaprasza­my Was na spotkanie Black­Box­owe, które odbędzie się 31 sty­cz­nia. Tym razem zaprezen­tu­je­my Wam głęboką his­torię o tym, jak rodz­ice radzą sobie ze swoim życiem po utra­cie dziec­ka. Opowiemy o tym trud­nym doświad­cze­niu …

Black­Box No.16 – „Stra­ta” Read More »

„Opóźnienie może ulec zmianie” – bilety

Wig­ilia za pasem. Na pewno ciężko pracu­je­cie, wiemy, my również,  dlat­ego mamy dla Was propozy­cję. Zrób­cie sobie prezent. To może być coś drob­ne­go, niewielkiego… Na przykład bilet na następ­nego black­box­owego larpa. Bądźmy szcz­erzy: po trzech dni­ach ucz­towa­nia na pewno najdzie Was ocho­ta, aby uciec jak naj­dalej od świątecznego stołu. Zrób­my to razem, pociągiem którego Opóźnie­nie może ulec zmi­an­ie. Bile­ty, jak …

„Opóźnie­nie może ulec zmi­an­ie” – bile­ty Read More »

Black­Box No.14. Scoia’tael: terroryzm w świecie Wiedźmina

Zaprasza­my na 14. spotkanie z cyk­lu Black­Box 3City. W najbliższym tygod­niu spo­tykamy się, żeby przeżyć wspól­nie kole­jną przy­godę osad­zoną w świecie Wiedźmi­na.     Scoia’­tael, bojown­i­cy o wol­ność, o przetr­wanie, wal­czą­cy z rasizmem i dyskrymi­nacją, jakich nie­ludzie doz­na­ją od ludzi – pod­czas naszej gry staną się ter­ro­rys­ta­mi, którzy przetrzy­mu­ją zakład­ników w domu giełdy dla osiąg­nię­cia …

Black­Box No.14. Scoia’tael: ter­ro­ryzm w świecie Wiedźmi­na Read More »

BlackBox No.13 — poliamoria po wiedźmińsku

Zaprasza­my na 13. spotkanie z cyk­lu Black­Box 3City. Dla niek­tórych pechowa, dla niek­tórych szczęśli­wa, trzy­nast­ka to bez wąt­pi­enia licz­ba mag­icz­na. Taka będzie też nasza najbliższa gra. Peł­na magii, emocji, pożą­da­nia. Gra o miłoś­ci, o kłamst­wie, gra w której zna­jdzie się mniejsze i więk­sze zło, w której pęt­la na szyi głównego bohat­era będzie coraz bardziej się …

Black­Box No.13 — poliamo­r­ia po wiedźmińsku Read More »

Przewiń do góry