Strona główna » Wieści » Strona 23

Black­Box No.10 – sekrety Apolla i jego muz

10 maja odbę­dzie się już dzie­sią­ty Black­Box (kie­dy to się sta­ło?), więc jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy coś spe­cjal­ne­go. Zacznij­my od pro­ste­go pyta­nia. Czy nie zasta­na­wia­cie się cza­sem, dla­cze­go współ­cze­sne malar­stwo tak czę­sto jest dzi­wacz­ne, nie­zro­zu­mia­łe, cha­otycz­ne, beł­ko­tli­we… Po pro­stu brzyd­kie? Czyż­by muza odpo­wie­dzial­na za tę gałąź sztu­ki ode­szła, lub przy­tra­fi­ło jej się coś złe­go? Co na …

Black­Box No.10 – sekre­ty Apol­la i jego muz Read More »

Wiosenny harmonogram

Wio­sna wybu­chła za okna­mi, wszyst­ko kwit­nie i zie­le­ni się na potę­gę. Wia­do­my znak: jesz­cze kil­ka tygo­dni, a lar­pow­cy porzu­cą domo­stwa i na let­nie mie­sią­ce wyru­szą grać w lasach i pusz­czach, nad jezio­ra­mi i w górach, czy­li w sze­ro­ko poję­tym tere­nie otwar­tym. Black­Box jest ini­cja­ty­wą jesie­n­no-zimo­­wo-wio­­se­n­ną, tak więc nie­ubła­ga­nie zbli­ża się koniec nasze­go pierw­sze­go sezo­nu. Ostat­nie …

Wio­sen­ny har­mo­no­gram Read More »

BlackBox No.8 – wolność na dwa sposoby

Ostat­nie gry były bar­dzo gło­śne. Żona czte­rech mężów bez prze­rwy dar­ła się przez tele­fon, kró­lo­wa kłó­ci­ła się z księż­nicz­ką, a na wie­lo­po­ko­le­nio­wym stat­ku Ica­rus pano­wał rej­wach na iście kosmicz­ną ska­lę. Obie­cu­je­my, że następ­nym razem będzie ina­czej. Ciszej, kame­ral­niej i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej nastro­jo­wo. Pierw­sza z gier to Beat City. To kame­ral­ny duń­ski larp prze­zna­czo­ny dla 5 …

Black­Box No.8 – wol­ność na dwa spo­so­by Read More »

Dawno, dawno temu” – lista postaci

Jak zapew­ne wie­cie, w trak­cie naj­bliż­sze­go Black­Bo­xu zanu­rzy­my się w prze­szłość. Z oka­zji Dnia Kobiet przy­go­to­wa­li­śmy przy­jem­ny, nie­skan­dy­naw­ski sce­na­riusz o księż­nicz­kach, księ­ciach, poszu­ki­wa­niu szczę­ścia czy miło­ści… Albo jed­ne­go i dru­gie­go naraz. Na pod­stro­nie z opi­sem gry opu­bli­ko­wa­li­śmy listę posta­ci, któ­re moż­na sobie wybrać. Każ­dy kto nabył bilet może spo­dzie­wać się od nas maila. Zare­zer­wu­je­my Wam …

Daw­no, daw­no temu” – lista posta­ci Read More »

BB3C No.7 – Dzień Kobiet!

Nie masz pomy­słu, jak uczcić Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet? Trzy goź­dzi­ki to za mało? Wyj­ście do kina było na Walen­tyn­ki? Mamy dla Cie­bie pomysł na wie­czór! Na kolej­ne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy dwa sce­na­riu­sze, któ­re deli­kat­nie nawią­zu­ją do powszech­nie obcho­dzo­ne­go świę­ta. Pierw­szy z nich to kome­dio­wy jeep­form Mężo­wie. Kla­sycz­na kome­dia pomy­łek, w któ­rej spryt­na Dama usi­łu­je …

BB3C No.7 – Dzień Kobiet! Read More »

Przewiń do góry