Strona główna » Summer Week: Struktura i Caryca
Piotr Milews­ki | 2 kwiet­nia 2019 | Wieś­ci

Zależy nam, by pro­gram Bal­ck­Box Sum­mer Week był zróżni­cow­any. Stąd od samego początku znalazło się w nim miejsce zarówno na klasy­czne terenów­ki, jak i ekspery­men­talne freeformy; na pełne intryg cham­ber larpy i na lekkie, kome­diowe jeep­formy.
Pomi­mo tego, rzad­ko zdarza nam się prezen­tować gry tak inne od siebie, jak te opisane poniżej. Cieszymy się, że ich autorzy zde­cy­dowali się poprowadz­ić je dla Was pod­czas pod­czas naszego fes­ti­walu.

Struktura

… to nowy larp Mikoła­ja Wichera, współau­to­ra takich gier jak Wszys­tko dla N. czy D8. Jego najświeższy pro­jekt to ekspery­ment z lar­pową for­mą zanur­zony w fikcji równie naukowej, co onirycznej. Będzie dzi­wnie, inaczej — na pewno dobrze. Tej pre­miery nie warto ominąć!

Wszyscy mężczyźni Imperatorowej

… to sprawd­zony larp autorstwa Urszuli Chmielewskiej. Autor­ka znana jest ze swego zamiłowa­nia do pisa­nia gier w reali­ach XVIII i XIX wieku. Rzad­ko kiedy zdarza się okaz­ja, by wcielić się na larpie w tak zgrab­nie zapro­jek­towane posta­cie his­to­ryczne. Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z tej szan­sy!


Nie wiesz, czym jest Black­Box Sum­mer Week? Zajrzyj TUTAJ!

Przewiń do góry