Summer Week: Struktura i Caryca

Zale­ży nam, by pro­gram Balck­Box Sum­mer Week był zróż­ni­co­wa­ny. Stąd od same­go począt­ku zna­la­zło się w nim miej­sce zarów­no na kla­sycz­ne tere­nów­ki, jak i eks­pe­ry­men­tal­ne fre­efor­my; na peł­ne intryg cham­ber lar­py i na lek­kie, kome­dio­we jeep­for­my.
Pomi­mo tego, rzad­ko zda­rza nam się pre­zen­to­wać gry tak inne od sie­bie, jak te opi­sa­ne poni­żej. Cie­szy­my się, że ich auto­rzy zde­cy­do­wa­li się popro­wa­dzić je dla Was pod­czas pod­czas nasze­go festiwalu. 

Struktura

… to nowy larp Miko­ła­ja Wiche­ra, współ­au­to­ra takich gier jak Wszyst­ko dla N. czy D8. Jego naj­śwież­szy pro­jekt to eks­pe­ry­ment z lar­po­wą for­mą zanu­rzo­ny w fik­cji rów­nie nauko­wej, co oni­rycz­nej. Będzie dziw­nie, ina­czej — na pew­no dobrze. Tej pre­mie­ry nie war­to ominąć!

Wszyscy mężczyźni Imperatorowej

… to spraw­dzo­ny larp autor­stwa Urszu­li Chmie­lew­skiej. Autor­ka zna­na jest ze swe­go zami­ło­wa­nia do pisa­nia gier w realiach XVIII i XIX wie­ku. Rzad­ko kie­dy zda­rza się oka­zja, by wcie­lić się na lar­pie w tak zgrab­nie zapro­jek­to­wa­ne posta­cie histo­rycz­ne. Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z tej szansy! 


Nie wiesz, czym jest Black­Box Sum­mer Week? Zaj­rzyj TUTAJ!


Opublikowano

w

przez