Strona główna » Wieści

Postacie na larpa Silentium Universi

Pub­liku­je­my listę postaci na larpa Silen­tium Uni­ver­si, który odbędzie się w nad­chodzącą niedzielę. Serdecznie zaprasza­my do zakupu biletów i kon­tak­tu za pośred­nictwem emaila: info@bb3c.pl, w celu zarez­er­wowa­nia wybranej postaci.

Black­Box No.10 – sekrety Apolla i jego muz

10 maja odbędzie się już dziesią­ty Black­Box (kiedy to się stało?), więc jak zwyk­le przy­go­towal­iśmy coś spec­jal­nego. Zaczni­jmy od prostego pyta­nia. Czy nie zas­tanaw­ia­cie się cza­sem, dlaczego współczesne malarst­wo tak częs­to jest dzi­waczne, niezrozu­mi­ałe, chao­ty­czne, bełkotli­we… Po pros­tu brzy­d­kie? Czyż­by muza odpowiedzial­na za tę gałąź sztu­ki odeszła, lub przy­trafiło jej się coś złego? Co na …

Black­Box No.10 – sekre­ty Apol­la i jego muz Read More »

Wiosenny harmonogram

Wios­na wybuchła za okna­mi, wszys­tko kwit­nie i zie­leni się na potęgę. Wiadomy znak: jeszcze kil­ka tygod­ni, a lar­pow­cy porzucą domost­wa i na let­nie miesiące wyruszą grać w lasach i puszczach, nad jezio­ra­mi i w górach, czyli w sze­roko poję­tym tere­nie otwartym. Black­Box jest inic­jaty­wą jesi­en­no-zimowo-wiosen­ną, tak więc nieubła­ganie zbliża się koniec naszego pier­wszego sezonu. Ostat­nie …

Wiosen­ny har­mono­gram Read More »

BlackBox No.8 – wolność na dwa sposoby

Ostat­nie gry były bard­zo głośne. Żona czterech mężów bez prz­er­wy darła się przez tele­fon, królowa kłó­ciła się z księżniczką, a na wielopokole­niowym statku Icarus panował rejwach na iście kos­miczną skalę. Obiecu­je­my, że następ­nym razem będzie inaczej. Ciszej, kam­er­al­niej i zde­cy­dowanie bardziej nas­tro­jowo. Pier­wsza z gier to Beat City. To kam­er­al­ny duńs­ki larp przez­nac­zony dla 5 …

Black­Box No.8 – wol­ność na dwa sposo­by Read More »

„Dawno, dawno temu” – lista postaci

Jak zapewne wiecie, w trak­cie najbliższego Black­Boxu zanurzymy się w przeszłość. Z okazji Dnia Kobi­et przy­go­towal­iśmy przy­jem­ny, nieskan­dy­naws­ki sce­nar­iusz o księżniczkach, księ­ci­ach, poszuki­wa­niu szczęś­cia czy miłoś­ci… Albo jed­nego i drugiego naraz. Na pod­stron­ie z opisem gry opub­likowal­iśmy listę postaci, które moż­na sobie wybrać. Każdy kto nabył bilet może spodziewać się od nas maila. Zarez­er­wu­je­my Wam …

„Dawno, dawno temu” – lista postaci Read More »

Przewiń do góry