Forma: jeepform

 • Ja, Ty i Robin

  Ja, Ty i Robin

  Pełen emo­cji jeep w kon­wen­cji współ­cze­sne­go dra­ma­tu codzien­ne­go. Zapra­sza­my gra­czy, nie boją­cych się opo­wie­ści bez szczę­śli­we­go zakoń­cze­nia. Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, ale jest ona mile widziana.

 • Pani i Otto

  Pani i Otto

  Pani i Otto to gra, któ­ra przez powta­rza­ją­ce się sce­ny przed­sta­wia sytu­acje szczę­śli­we i bez­kon­flik­to­we. Dwie pary gra­czy na zmia­nę odgry­wa­ją sce­ny z histo­rii głów­nych boha­te­rów. Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, jed­nak zapra­sza­my do oglądania.

 • Kuszenie / Zbawienie

  Kuszenie / Zbawienie

  Kuszenie/ Zba­wie­nie jest jeepem poświę­co­nym tema­to­wi wybo­rów etycz­nych i ich wpły­wu na kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści. Głów­ny boha­ter roz­po­czy­na grę nie­mal jako czy­sta kar­ta, zosta­nie jed­nak ufor­mo­wa­ny przez wyda­rze­nia, któ­re będą mia­ły miej­sce w cza­sie jeepa. Dwie posta­ci, sta­no­wią­ce per­so­ni­fi­ka­cje jego wyobra­żeń na temat czu­ło­ści i agre­sji, będą przez więk­szość gry wpły­wać na jego zachowanie.

 • Sokrates

  Sokrates

  Sokra­tes to poli­tycz­nie nie­po­praw­na jeep­for­mo­wa kome­dia, opie­ra­ją­ca się na bez­czel­nych ste­reo­ty­pach. Wyma­ga­ne poczu­cie humo­ru, dystans do świa­ta i umie­jęt­ność śmia­nia się nie tyl­ko z innych, ale też z samych sie­bie. Gra z aktyw­nym uczest­nic­twem publiczności.

 • Poprzedni lokatorzy

  Poprzedni lokatorzy

  Poprzed­ni loka­to­rzy to opo­wieść o zmia­nach, nie­uchron­nie zacho­dzą­cych w ludziach, osa­dzo­na w kon­wen­cji histo­rii o duchach. Miłość i zaufa­nie ście­ra się tutaj ze zgorzk­nie­niem i nie­na­wi­ścią, któ­re pro­wa­dzą osta­tecz­nie do tra­ge­dii. Duchy prze­szło­ści nie dają się ode­gnać, a przy­szłość leży w rękach gra­czy. Czy histo­ria musi się powtó­rzyć? Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, jed­nak zapra­sza­my…