BlackBox No.61 — Trybunał

Fin J. Toumas Harvia­inen, to przede wszyst­kim aka­de­mik (ma dok­to­rat z filo­zo­fii) zaj­mu­ją­cy się bada­niem gier fabu­lar­nych (peł­nił funk­cję redak­to­ra Inter­na­tio­nal Jour­nal of Role-Play­­ing, obec­nie zaś współ­re­da­gu­je Jour­nal of Simu­la­tion & Gaming). Black­Bo­xo­wej spo­łecz­no­ści pre­zen­to­wa­li­śmy już jeden z jego lar­pów w 4 sezo­nie naszej dzia­łal­no­ści — A Ser­pent of Ash.  Na mię­dzy­na­ro­do­wym forum Toumas dowiódł swo­ich umie­jęt­no­ści jako …

Black­Box No.61 — Try­bu­nał Read More »

BlackBox No.60 — Miłość w czasie Awarii

Data nasze­go 60go spo­tka­nia to 17 lute­go — niby już po Walen­tyn­kach… Ale posta­no­wi­li­śmy pod­rą­żyć ser­dusz­ko­wą tema­ty­kę jesz­cze przez chwi­lę. Przy­naj­mniej przez poło­wę wie­czo­ru. Dla­te­go popro­wa­dzi­my dla Was aż dwie gry. Pierw­sza z nich to Miłość w cza­sach cza­ra­zy któ­rą wydo­by­li­śmy z archi­wum tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Gol­den Cobra. Mie­li­śmy w pla­nach jej pre­zen­ta­cję pod­czas 54go spo­tka­nia, ale …

Black­Box No.60 — Miłość w cza­sie Awa­rii Read More »

BlackBox No.59 — Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Kapi­ta­li­stycz­ny świat “obran­do­wał” nam nie­któ­re mie­sią­ce. Paź­dzier­nik to Halo­we­en, skle­po­we witry­ny wypeł­nia­ją dynie, nie­to­pe­rze i paję­czy­ny. W grud­niu (a wła­ści­wie od poło­wy listo­pa­da, gdy zni­ka­ją szkie­le­ty i cza­row­ni­ce) cię­ża­rów­ka­mi Coca-Coli nad­jeż­dża Boże Naro­dze­nie. Luty to eks­plo­zja ser­du­szek — no bo Walen­tyn­ki i miłość. Pod­da­li­śmy się temu tren­do­wi i na nasze pierw­sze luto­we spo­tka­nie przy­go­to­wa­li­śmy dla …

Black­Box No.59 — Dobrze się kła­mie w miłym towa­rzy­stwie Read More »

BlackBox No.58 — Pod Mocnym Aniołem

Po raz dru­gi w tym sezo­nie na naszej sce­nie zago­ści gra napi­sa­na pod­czas let­nich warsz­ta­tów lar­po­pi­sa­nia Hard­kon Lar­pers’ Retre­at. Tak jak i pre­zen­to­wa­ny w listo­pa­dzie larp Blue Atlan­tis, jej sce­na­riusz naro­dził się pod­czas sesji kre­atyw­nej Rain­bow Chal­len­ge. Bia­ły — pod takim robo­czym tytu­łem larp powsta­wał we wrze­śniu 2018 roku. 4 mie­sią­ce póź­niej zapra­sza­my Was na pre­mie­rę goto­wej już gry Pod mocnym …

Black­Box No.58 — Pod Moc­nym Anio­łem Read More »

BlackBox No.57 — 44 Roninów

Pięć­dzie­sią­ty Black­Box wpro­wa­dza nas w 2019 rok i jest pół­met­kiem pię­ciu lat naszej dzia­łal­no­ści. Ostat­nio wyko­pa­li­śmy notat­kę ze spo­tka­nia orgow­skie­go, któ­re odby­ło się latem 2015 roku, po zakoń­cze­niu pierw­sze­go sezo­nu. Jed­na z lini­jek gości­ła wol­ny wnio­sek tre­ści “coś w kli­ma­cie Japo­nii!!!” (pisow­nia ory­gi­nal­na). Reali­za­cja tego postu­la­tu zaję­ła nam kil­ka lat, ale uda­ło się 🙂 Zapraszamy …

Black­Box No.57 — 44 Roni­nów Read More »

Przewiń do góry