Strona główna » Sezon 5 (2018/2019)

Ognisko na zakończenie sezonu 5

Dro­dzy Gra­cze i Gracz­ki! W odróż­nie­niu od lat ubie­głych, w tym roku posta­no­wi­li­śmy uczcić zakoń­cze­nie sezo­nu osob­nym wyda­rze­niem. Zapra­sza­my Was na inte­gra­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce 5 lat naszej dzia­łal­no­ści. W pro­gra­mie: ogni­sko z opcją pie­cze­nia kieł­ba­sek; krót­kie pod­su­mo­wa­nie 5 Sezo­nu i…  … dorocz­ne nagro­dy dla naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się na naszych grach uczest­ni­ków i uczest­ni­czek (tak, liczy­my wszystko… …

Ogni­sko na zakoń­cze­nie sezo­nu 5 Read More »

BlackBox Summer Week

Black­Box Sum­mer Week Dzie­więć dni w lesie nad jezio­rem z ponad 20 lar­pa­mi Gli­śno Wiel­kie, k. Byto­wa 12–21 lip­ca 2019 roku O Festi­wa­lu Skąd pomysł? Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że oferta …

Black­Box Sum­mer Week Read More »

BlackBox No.64 — Nightfloors

Na ostat­ni Black­Box sezo­nu posta­no­wi­li­śmy przy­go­to­wać dla Was coś spe­cjal­ne­go. Zamiast na luzie i na weso­ło (jak mie­li­śmy w zwy­cza­ju w poprzed­nich latach) tym razem chce­my dostar­czyć Wam moc­niej­szych wra­żeń. Dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na nowo­ze­landz­ki hor­ror Don­ny Gil­trap pt. Night­flo­ors Bio­rąc udział w niniej­szej grze wcie­li­cie się w role gru­py arty­stów zamiesz­ku­ją­cych nawie­dzo­ną kamie­ni­cę. Podczas …

Black­Box No.64 — Night­flo­ors Read More »

BlackBox No.63 — Czarne Serce Kamelotu

Lar­py nowo­ze­landz­kie: podej­ście dru­gie! Pią­ty sezon wypcha­li­śmy po brze­gi gra­mi SF i dosyć póź­no zda­li­śmy sobie spra­wę z tego, że bra­ku­je w har­mo­no­gra­mie solid­ne­go sce­na­riu­sza fan­ta­sy. Ponie­waż to poważ­na luka, zde­cy­do­wa­li­śmy się uzu­peł­nić ją grą będą­cą esen­cją gatun­ku. Sce­na­riusz zalud­nia­ją kró­lo­wie, ksią­żę­ta, jest magia i rycer­ski honor, przy­jaźń, miłość, romans i zdra­da. Do tego galeria …

Black­Box No.63 — Czar­ne Ser­ce Kame­lo­tu Read More »

BlackBox No.62 — Voyager 3

Przez kil­ka lat pro­wa­dze­nia naszej sce­ny zauwa­ży­li­śmy, że w Trój­mie­ście każ­dy larp o tema­ty­ce SF przy­cią­ga uwa­gę lokal­nej spo­łecz­no­ści gra­czy. Przy­go­to­wu­jąc har­mo­no­gram wyda­rzeń sta­ra­my się wyjść naprze­ciw Waszym gustom. Bar­dzo cie­szy­my się, że zapro­sze­nie do popro­wa­dze­nia swo­jej gry przy­jął od nas Prze­my­sław Głomb, autor gry Voy­ager 3 O tym lar­pie sły­sze­li­śmy zanim jesz­cze powstał. Kon­cept podobał …

Black­Box No.62 — Voy­ager 3 Read More »

Przewiń do góry