Strona główna » Pandora Larps na Summer Week
Piotr Milews­ki | 22 mar­ca 2019 | Wieś­ci

Miło nam poin­for­mować, że do grona twór­ców pro­gra­mu Black­Box Sum­mer Week dołączył kolek­tyw Pan­do­ra Larps!

Za pro­jek­tem sto­ją dwie autor­ki i pro­du­cen­t­ki larpów: Lidia “Mleko” Wawrzy­ni­ak i Hekate Aves­ta.

O sobie piszą tak:

Pan­do­ra Larps to duet lar­powy, który pow­stał z potrze­by tworzenia i z mno­goś­ci kotłu­ją­cych się w głowach pomysłów. Chce­my połączyć siły by wspól­nie dawać światu więcej immer­syjnych larpów dobrej jakoś­ci, gotowych do real­iza­cji przy min­i­mal­nym nakładzie środ­ków i z niewielkim pro­giem wejś­cia. Na co dzień dzi­ałamy w okol­i­cy Poz­na­nia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przy­jechały do dowol­nego innego mias­ta na tere­nie Pol­s­ki w ramach wydarzenia, czy też współpra­cy.”

Pod­czas Black­box Sum­mer Week dziew­czyny poprowadza dla Was aż trzy swo­je gry:

Zan­im odwiedzą nas na Sum­mer Weeku może­cie wziąć udzi­ał w ich larpach w Poz­na­niu.
Więcej aktu­al­nych infor­ma­cji o grach prowad­zonych pod marką Pan­do­ra Larps zna­jdziecie na STRONIE PROJEKTU oraz w ser­wisie Face­book.

Przewiń do góry