Pandora Larps na Summer Week

Miło nam poin­for­mo­wać, że do gro­na twór­ców pro­gra­mu Black­Box Sum­mer Week dołą­czył kolek­tyw Pan­do­ra Larps! 

Za pro­jek­tem sto­ją dwie autor­ki i pro­du­cent­ki lar­pów: Lidia “Mle­ko” Waw­rzy­niak i Heka­te Avesta.

O sobie piszą tak:

Pan­do­ra Larps to duet lar­po­wy, któ­ry powstał z potrze­by two­rze­nia i z mno­go­ści kotłu­ją­cych się w gło­wach pomy­słów. Chce­my połą­czyć siły by wspól­nie dawać świa­tu wię­cej immer­syj­nych lar­pów dobrej jako­ści, goto­wych do reali­za­cji przy mini­mal­nym nakła­dzie środ­ków i z nie­wiel­kim pro­giem wej­ścia. Na co dzień dzia­ła­my w oko­li­cy Pozna­nia, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby­śmy przy­je­cha­ły do dowol­ne­go inne­go mia­sta na tere­nie Pol­ski w ramach wyda­rze­nia, czy też współpracy.”

Pod­czas Black­box Sum­mer Week dziew­czy­ny popro­wa­dza dla Was aż trzy swo­je gry:

Zanim odwie­dzą nas na Sum­mer Weeku może­cie wziąć udział w ich lar­pach w Pozna­niu.
Wię­cej aktu­al­nych infor­ma­cji o grach pro­wa­dzo­nych pod mar­ką Pan­do­ra Larps znaj­dzie­cie na STRONIE PROJEKTU oraz w ser­wi­sie Face­bo­ok.


Opublikowano

w

przez