Antologia PRISM nagrodzona Śląkfą!

Wiel­ką radość przy­nio­sła nam wczo­raj wie­czo­rem infor­ma­cja o przy­zna­niu Pio­tro­wi Milew­skiem i Miko­ła­jo­wi Wiche­ro­wi nagro­dy Ślą­skie­go Klu­bu Fan­ta­sty­ki Śląk­fa w kate­go­rii Wydaw­ca / Pro­mo­tor Roku 2018 za wyda­nie anto­lo­gii sce­na­riu­szy lar­po­wych PRISM.

Gra­tu­lu­je­my! 🙂

Gry tego zbio­ru pre­zen­to­wa­li­śmy już dla was w ramach ogól­no­pol­skie­go wyda­rze­nia “Prism Week” pod­czas Black­Bo­xu No47. Naj­bliż­sza oka­zja aby w nie pograć nada­rzy się już nie­ba­wem, pod­czas Black­Box Sum­mer Week. Jeden z wie­czor­nych blo­ków pro­gra­mo­wych nosi nazwę Prism Night; to wte­dy popro­wa­dzi­my dla was pri­smo­we lar­py, któ­re sami wybierzecie.

PRISM jest dostęp­ny nie­od­płat­nie w for­mie cyfro­wej. Może­cie pobrać go ze STRONY PROJEKTU.

Przy oka­zji infor­mu­je­my, że Miko­łaj popro­wa­dzi pod­czas Sum­mer Week swój naj­now­szy (Struk­tu­ra) oraz naj­po­pu­lar­niej­szy (Wszyst­ko dla N., napi­sa­ny wraz z Alek­san­drem Tuka­jem) scenariusz.


Opublikowano

w

przez

Tagi: