BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Wiosenny harmonogram

  Wiosenny harmonogram

  |

  |

  Wio­sna wybu­chła za okna­mi, wszyst­ko kwit­nie i zie­le­ni się na potę­gę. Wia­do­my znak: jesz­cze kil­ka tygo­dni, a lar­pow­cy porzu­cą domo­stwa i na let­nie mie­sią­ce wyru­szą grać w lasach i pusz­czach, nad jezio­ra­mi i w górach, czy­li w sze­ro­ko poję­tym tere­nie otwar­tym. Black­Box jest ini­cja­ty­wą jesie­n­no-zimo­­wo-wio­­se­n­ną, tak więc nie­ubła­ga­nie zbli­ża się koniec nasze­go pierw­sze­go sezo­nu. Ostatnie…

  Czy­taj dalej

 • Larpowe konsultacje na Pyrkonie

  Larpowe konsultacje na Pyrkonie

  |

  |

  Tego­rocz­ny Pyr­kon zapo­wia­da się coraz cie­ka­wiej. Oprócz blo­ku lar­po­we­go oraz kolej­nej edy­cji kon­kur­su Zło­te Maski na festi­wa­lu odbę­dzie się pre­mie­ra nowej ini­cja­ty­wy, nazwa­nej Lar­po­wym Coachin­giem i będą­cej wspól­nym pro­jek­tem kil­ku róż­nych pol­skich grup lar­po­wych (Argos, Fun­re­al, Gri­mu­ar, Live­form i Wie­los­fer). Masz pomysł na lar­pa? Nie możesz ruszyć z miej­sca z orga­ni­za­cją kon­wen­tu? Nie wiesz, jak…

  Czy­taj dalej

 • Wakaty na larpa „Przebudzenie opowieści”

  Wakaty na larpa „Przebudzenie opowieści”

  |

  |

  Nnie macie jesz­cze pla­nów na lato, a macie ocho­tę spę­dzić kil­ka dni lar­po­wo? Już kil­ka­krot­nie pole­ca­li­śmy Wam Festi­wal Inno­wa­cji Lar­po­wych Dre­am­Ha­ven, któ­ry kon­ty­nu­uje tra­dy­cję kul­to­we­go (acz zakoń­czo­ne­go zeszłe­go roku) kon­wen­tu lar­po­we­go Hard­kon.  Wyróż­ni­kiem Hard­ko­nu były nie­ba­nal­ne „gry głów­ne”, czy­li naj­waż­niej­sze lar­py każ­dej z edy­cji. Nie­któ­re z nich, jak Kosz­mar­ne Gąsz­czu Koły­san­ki, odbi­ły się sze­ro­kim echem…

  Czy­taj dalej

 • Nowy LubLarp i niespodzianka

  Nowy LubLarp i niespodzianka

  |

  |

  Z przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że już w tym mie­sią­cu w Lubli­nie wystar­tu­je dru­gi cykl szko­leń LubLarp, prze­zna­czo­nych dla osób zarów­no już zain­te­re­so­wa­nych lar­pa­mi, jak i chcą­cych posta­wić w nich swo­je pierw­sze kro­ki. Szko­le­nia odby­wa­ją się w for­mie week­en­do­wych warsz­ta­tów roz­dzie­lo­nych kil­ku­go­dzin­ną grą, pre­zen­tu­ją­cą oma­wia­ne na spo­tka­niu zagad­nie­nia. Pro­wa­dzo­ne są przez uzna­nych twór­ców i gra­czy z całej…

  Czy­taj dalej

 • Galeria BlackBox No.8

  Galeria BlackBox No.8

  |

  |

  O krok od wol­no­ści znaj­do­wał się Marian aka Meda­lik, czy­li głów­ny boha­ter jeep­for­ma napi­sa­ne­go i popro­wa­dzo­ne­go przez Mate­usza Zachcia­ła. Licz­nie zgro­ma­dzo­na publicz­ność pomo­gła ode­grać sce­ny z prze­szło­ści boha­te­ra, od któ­rych zale­żał kształt decy­zji o ewen­tu­al­nym wcze­śniej­szym warun­ko­wym zwol­nie­niu z wię­zie­nia. Nie­ste­ty, Meda­li­ko­wi nie uda­ło się prze­ko­nać komi­sji co do swo­jej nie­win­no­ści i pozy­tyw­nych efek­tów resocjalizacji.…

  Czy­taj dalej