BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  27 kwiet­nia 2024

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Galeria BlackBox No.7

  Galeria BlackBox No.7

  |

  |

  8 mar­ca przy­go­to­wa­li­śmy pro­gram spe­cjal­nie dla Pań. W jeep­for­mie Mężo­wie autor­stwa Jaku­ba Tabi­sza pew­na mło­da mężat­ka z wiel­kim tru­dem zwo­dzi­ła swo­ich czte­rech mężów. Zaczę­ło się nie­win­nie, ale skoń­czy­ło jak zwy­kle: dra­ma­tycz­ną sce­ną, któ­ra tym razem odby­ła się na lot­ni­sku. Na innym pię­trze tej samej klu­bo­ga­le­rii, w loży zwa­nej przez nas „śre­dnio­wiecz­ną”, odby­wał się larp Karoliny…

  Czy­taj dalej

 • Larpujemy na Podlasiu

  Larpujemy na Podlasiu

  |

  |

  Lato sprzy­ja lar­pow­com, jeśli cho­dzi o licz­bę prze­róż­nych wyda­rzeń, odby­wa­ją­cych się na tere­nie całej Pol­ski. Jeże­li ktoś z Was począ­tek czerw­ca ma zamiar spę­dzić na Pod­la­siu, zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w impre­zie o nazwie ArtE­ast Larp Festi­val, któ­ra odbę­dzie się w Bia­łym­sto­ku i Tyko­ci­nie w pierw­szy week­end tego wła­śnie mie­sią­ca. W pro­gra­mie impre­zy prze­wi­dzia­ne są…

  Czy­taj dalej

 • Larpy Najwyższych Lotów: KILL’EM ALL!

  Larpy Najwyższych Lotów: KILL’EM ALL!

  |

  |

  Pisa­li­śmy już o tego­rocz­nym kon­kur­sie lar­po­wym Zło­te Maski oraz o eks­cy­tu­ją­cym pro­jek­cie The Wit­cher Scho­ol. Tym­cza­sem w zeszłym tygo­dniu ogło­szo­no jesz­cze jed­ną cie­ka­wą infor­ma­cję, a mia­no­wi­cie temat tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Lar­py Naj­wyż­szych Lotów, któ­ry odbę­dzie się na lubel­skim Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Fal­kon w listo­pa­dzie. LNL 2015 to trze­cia edy­cja kon­kur­su, któ­ry i tym razem przed twórcami…

  Czy­taj dalej

 • BlackBox No.8 – wolność na dwa sposoby

  BlackBox No.8 – wolność na dwa sposoby

  |

  |

  Ostat­nie gry były bar­dzo gło­śne. Żona czte­rech mężów bez prze­rwy dar­ła się przez tele­fon, kró­lo­wa kłó­ci­ła się z księż­nicz­ką, a na wie­lo­po­ko­le­nio­wym stat­ku Ica­rus pano­wał rej­wach na iście kosmicz­ną ska­lę. Obie­cu­je­my, że następ­nym razem będzie ina­czej. Ciszej, kame­ral­niej i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej nastro­jo­wo. Pierw­sza z gier to Beat City. To kame­ral­ny duń­ski larp prze­zna­czo­ny dla 5 osób.…

  Czy­taj dalej

 • I Ty zostań wiedźminem!

  I Ty zostań wiedźminem!

  |

  |

  Ostat­ni tydzień obfi­to­wał w lar­po­we new­sy. Jed­nym z naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cych było zapew­ne ogło­sze­nie pro­jek­tu The Wit­cher Scho­ol, któ­re­go głów­nym orga­ni­za­to­rem jest agen­cja arty­­sty­cz­no-eve­n­to­­wa 5 Żywio­łów. Larp inspi­ro­wa­ny książ­ka­mi Andrze­ja Sap­kow­skie­go oraz gra­mi z serii The Wit­cher odbę­dzie się na Zam­ku Mosz­na, któ­ry na potrze­by gry zmie­ni się w wiedź­miń­ską szko­łę. Uczest­ni­cy wcie­lą się w adeptów,…

  Czy­taj dalej