BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

 • Pokolenia — bilety dostępne online

  Pokolenia — bilety dostępne online

  |

  |

  Wybie­ra­cie się do nas w nie­dzie­lę na lar­pa Poko­le­nia? To świet­nie! Cie­szy­my się i mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Dziś uru­cho­mi­li­śmy sprze­daż bile­tów onli­ne. Jeśli więc chce­cie zagwa­ran­to­wać sobie udział w grze, już teraz może­cie sko­rzy­stać z lin­ka umiesz­czo­ne­go na pod­stro­nie z opi­sem gry, albo na samym dole niniej­szej stro­ny, gdzie znaj­du­je się har­mo­no­gram naj­bliż­szych spotkań.…

  Czy­taj dalej

 • Larpowanie po nordycku, edycja 2014

  Larpowanie po nordycku, edycja 2014

  |

  |

  Jed­nym z powo­dów, dla któ­rych lar­po­wa­nie jest jed­nym z naj­lep­szych hob­by na świe­cie, jest róż­no­rod­ność gier i ich gatun­ków. Jeśli dobrze poszu­kać, popró­bo­wać tego i owe­go, każ­dy może zna­leźć lar­py dla sie­bie. Wśród „lar­po­wych szkół” od lat prym wio­dą dwie: anglo­sa­ska i nor­dyc­ka. Z ta pierw­szą koja­rzą się przede wszyst­kim duże, epic­kie gry w klimatach…

  Czy­taj dalej

 • Galeria BlackBox No.5

  Galeria BlackBox No.5

  |

  |

  Za nami kolej­ny larp – Klą­twa Posia­dło­ści Wha­te­ly. Było tak mrocz­no i okul­ty­stycz­nie, że nawet nasz apa­rat poczuł się w obo­wiąz­ku samo­dziel­nie dobie­rać nie­zwy­kłe para­me­try. Stąd też część foto­gra­fii w dzi­siej­szej gale­rii ma wyjąt­ko­wo arty­stycz­ny cha­rak­ter. Co do samej gry: speł­ni­ła swo­ją rolę. Uda­ło nam się wybrać z Wami w kli­ma­tycz­ną podróż na aukcję do angiel­skiej posiadłości.…

  Czy­taj dalej

 • BlackBox No.6: Podróż, podróż

  BlackBox No.6: Podróż, podróż

  |

  |

  Macie już pla­ny na 22 lute­go? Jeśli nie, pro­po­nu­je­my, żeby­ście wybra­li się gdzieś z nami. Macie wybór. Może­cie zde­cy­do­wać się na kil­ku­dnio­wy wypad trój­ki przy­ja­ciół do dom­ku za mia­stem. Uprze­dza­my – nie będzie ani weso­ło, ani różo­wo, ani kolo­ro­wo. Gra, któ­rą popro­wa­dzi Doro­ta Kali­na Tro­ja­now­ska, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autor­stwa pocho­dzą­cej ze Szwe­cji Anny Westerling.…

  Czy­taj dalej

 • Dreamhaven: larpowy pomysł na lato

  Dreamhaven: larpowy pomysł na lato

  |

  |

  Ostat­nia wio­sen­na odsło­na Black­Bo­xu odbę­dzie się 31 maja. Do klu­bo­ga­le­rii Bun­kier powró­ci­my jesie­nią. Dla­cze­go? Odpo­wiedź jest pro­sta: lato to szczyt lar­po­we­go sezo­nu. W całym kra­ju odby­wa­ją się wte­dy lar­py duże i małe, kil­ku­dnio­we kon­wen­ty oraz festi­wa­le. Do tych ostat­nich nale­ży Festi­wal Inno­wa­cji Lar­po­wych Dre­am­ha­ven. Dre­am­ha­ven to naj­więk­sza impre­za lar­po­wa w oko­li­cy Trój­mia­sta. Jest bez­po­śred­nią kontynuacją…

  Czy­taj dalej