BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Wieczór opowieści

  Wieczór opowieści

  |

  |

  ,

  Opo­wiast­ki i opo­wie­ści, opo­wie­ściu­chy, histo­rie praw­dzi­we i zmy­ślo­ne, z dale­ka i z bli­ska, pie­śni i melo­die… Śmiesz­ne, strasz­ne, pięk­ne, lirycz­ne i wred­ne – nor­mal­ne, jak to w życiu…  W opo­wie­ści wszyst­kie świa­ty są praw­dzi­we. W opo­wie­ści wszyst­ko sta­je się tu i teraz. W opo­wie­ści czas jest inny, a ten tutej­szy przez chwi­lę nas nie obo­wią­zu­je… Opo­wieść pozwala…

  Czy­taj dalej

 • Olympic Carrier — postacie do wzięcia

  Olympic Carrier — postacie do wzięcia

  |

  |

  Świat skoń­czył się 6 dni temu. Od tam­tej pory boha­te­ro­wie naszej nie­dziel­nej gry w nie­ustan­nym pośpie­chu prze­mie­rza­ją galak­ty­kę. My zaś słu­cha­my muzy­ki, dopra­co­wu­je­my ostat­nie szcze­gó­ły sce­no­gra­fii, szli­fu­je­my kar­ty posta­ci. A Ty? Czy zde­cy­do­wa­łeś już, w któ­re­go z boha­te­rów chcesz się wcie­lić? Twar­dy kapi­tan, inte­li­gent­na łącz­no­ścio­wiec, czy może anar­chi­sta? Z nami możesz zostać kim zechcesz! Jeśli…

  Czy­taj dalej

 • Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

  Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

  |

  |

  Po zagra­nicz­nych mediach prze­szła burza. The Daily Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Vani­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszyst­ko przez jed­ne­go lar­pa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wi­ście o Col­le­ge of Wizar­dry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skie­go Live­for­mu i duń­skie­go Rol­le­spils­fa­brik­ken. Gra inspi­ro­wa­na świa­tem Harry’ego Pottera…

  Czy­taj dalej

 • Postaci na BSG – Olympic Carrier

  Postaci na BSG – Olympic Carrier

  |

  |

  Coraz bli­żej do nie­dziel­ne­go lar­pa Olym­pic Car­rier! Od dzi­siaj przyj­mu­je­my zgło­sze­nia na kon­kret­ne posta­ci. Chęt­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy na: info@bb3c.pl Zapew­nia­my wspar­cie przy kom­ple­to­wa­niu stro­jów.   Listę posta­ci może­cie zna­leźć w opi­sie gry.   Zapra­sza­my serdecznie! 

  Czy­taj dalej

 • LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

  LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

  |

  |

  Nie tyl­ko w Trój­mie­ście będzie­my lar­po­wać w naj­bliż­szy week­end – już w pią­tek 12 grud­nia w Lubli­nie roz­po­czy­na się LubLarp Festi­wal. LubLarp to cykl szko­leń prze­zna­czo­nych dla osób, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne gra­mi impro­wi­za­cyj­ny­mi lub dopie­ro sta­wia­ją w nich pierw­sze kro­ki. W ramach pro­jek­tu odby­ło się już dzie­więć spo­tkań szko­le­nio­wych, m.in. z zakre­su odgry­wa­nia i improwizacji,…

  Czy­taj dalej