Strona główna » larp » freeform » Strona 11

6016

W dzi­siej­szym świe­cie ist­nie­je jed­no, spe­cy­ficz­ne medium, któ­re budu­je ste­reo­ty­py na temat płci, miło­ści, kon­flik­tu. To ope­ry mydla­ne. W uto­pij­nym świe­cie roku 6016, gdzie kró­lu­je rów­ność i cał­ko­wi­ta wol­ność jed­no­stek, gru­pa stu­den­tów histo­rii przy­go­to­wu­je się do egza­mi­nu ze struk­tur spo­łecz­nych i ról płcio­wych na począt­ku XXI wie­ku. Jedy­nym histo­rycz­nym źró­dłem z tam­te­go okre­su, do jakiego …

6016 Read More »

So, Mom I Made This Sex Tape

Gra, któ­ra przy­no­si odpo­wiedź na pyta­nie, jak róż­nie moż­na rozu­mieć femi­nizm. I jak róż­nie pod­cho­dzą do tego zagad­nie­nia nie tyl­ko męż­czyź­ni, ale i kobie­ty. Dosko­na­ła kome­dia o typo­wej wło­skiej rodzi­nie. Larp pełen hała­su, emo­cji i tem­pe­ra­men­tu – dosko­na­ła oka­zja by w nie­skrę­po­wa­ny spo­sób wykrzy­czeć, co się myśli. Jed­na z naj­lep­szych gier pocho­dzą­cych z lar­po­wej antologii …

So, Mom I Made This Sex Tape Read More »

Zbrodnia wykrakana

Zbrodnia wykrakana

Sły­szy­cie prze­raź­li­wy krzyk kru­ka. Roz­glą­da­cie się i widzi­cie, że jeden z waszych bra­ci leży nie­ru­cho­mo na zie­mi. Opusz­cza­cie swo­je miej­sca by przyj­rzeć się z bli­ska miej­scu tra­ge­dii. Jego cia­ło leży na zie­mi, a wy two­rzy­cie wokół nie­go krąg. Nikt z was nie widział, co się sta­ło. Śla­dy na cie­le nie suge­ru­ją, co mogło się z …

Zbrod­nia wykra­ka­na Read More »

Spisana przez zwycięzców

Spisana przez Zwycięzców

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, dla­cze­go w cza­sie woj­ny dzia­ła­nia jed­nej stro­ny kon­flik­tu wyda­ją się jej cał­ko­wi­cie uza­sad­nio­ne, pod­czas gdy aktyw­ność wro­ga jest uoso­bie­niem bar­ba­rzyń­stwa i czy­ste­go zła? Czy mie­li­ście kie­dyś oka­zję wysłu­chać obu stron spo­ru i nie byli­ście w sta­nie oce­nić kto jest ofia­rą a kto opraw­cą? A może lubi­cie i czę­sto peł­ni­cie rolę media­to­ra w …

Spi­sa­na przez Zwy­cięz­ców Read More »

Lewiatan

Lewia­tan jest osa­dzo­ną w realiach Wojen Napo­le­oń­skich opo­wie­ścią o bry­tyj­skim okrę­cie wojen­nym, któ­re­go zało­ga w przeded­niu Bitwy pod Tra­fal­ga­rem zosta­je posta­wio­na przed sądem woj­sko­wym. Jest to opo­wieść o obo­wiąz­ku, posłu­szeń­stwie, miło­ści do ojczy­zny, okru­cień­stwie i dumie. Gra zawie­ra obszer­ne ele­men­ty fre­efor­mu i będzie wyma­ga­ła od gra­czy spo­rej dozy impro­wi­za­cji. Dostęp­ne tyl­ko i wyłącz­nie posta­cie męskie. …

Lewia­tan Read More »

Przewiń do góry