Lewiatan

Lewiatan jest osad­zoną w reali­ach Wojen Napoleońs­kich opowieś­cią o bry­tyjskim okrę­cie wojen­nym, którego zało­ga w przed­ed­niu Bitwy pod Trafal­gar­em zosta­je postaw­iona przed sądem wojskowym. Jest to opowieść o obow­iązku, posłuszeńst­wie, miłoś­ci do ojczyzny, okru­cieńst­wie i dumie. Gra zaw­iera obsz­erne ele­men­ty freefor­mu i będzie wyma­gała od graczy sporej dozy improw­iz­a­cji. Dostęp­ne tylko i wyłącznie posta­cie męskie. …

Lewiatan Read More »