Strona główna » komedia » Strona 4

Noc w Muzeum

Czy nie zas­tanaw­iało Was cza­sem, dlaczego od kilkudziesię­ciu lat sztu­ka, a zwłaszcza malarst­wo, sta­je się coraz dzi­wniejsza? Coraz bardziej niezrozu­mi­ała, cud­acz­na, obrzy­dli­wa, a jed­nocześnie banal­na? Autorzy gry również zadali sobie to pytanie. Odpowiedź zna­j­du­je się w niniejszym sce­nar­iuszu, w którym gracze wciela­ją się w role zwycza­jnych ludzi, odwiedza­ją­cych galer­ię sztu­ki. Okazu­je się, iż na pozór …

Noc w Muzeum Read More »

Mężowie

Zaprasza­my w otchłań miłos­nego sza­leńst­wa i komedii wykrętów. Jak dłu­go spry­t­na, acz niezde­cy­dowana dama jest w stanie zwodz­ić kawalerów, a właś­ci­wie włas­nych mężów? Po czy­jej stron­ie opowie się publiczność?

Przewiń do góry