Strona główna » Summer Week — Gwiazdy, Dusze i Herbata
Piotr Milews­ki | 22 maja 2019 | Wieś­ci

Do pier­wszej edy­cji naszego let­niego fes­ti­walu zostało niespeł­na pół­to­ra miesią­ca. W ciągu najbliższych dni spodziewa­j­cie się więc pub­likacji har­mono­gra­mu imprezy. Zan­im to jed­nak nastąpi, czas zaprezen­tować jeszcze cztery larpy, które zostały zgłos­zone do Black­Box Sum­mer Week.

Stacja FH‑8

Star­war­sowy fan­dom to jed­na z liczniejszych grup na planecie fan­tastów. Jed­nak zaskaku­ją­co rzad­ko moż­na trafić na larpy osad­zone w tym prze­bo­gatym uni­ver­sum. W his­torii lar­powych imprez na Przys­tanku Alas­ka był do tej pory tylko jeden taki przy­padek: pod­czas Hard­konu 2013 Dominik ‘Dra­can’ Dem­bińs­ki poprowadz­ił swo­ją grę The Creed of Ruin (kil­ka miesię­cy wcześniej nagrod­zoną w pyrkonowym konkur­sie “Złote Mas­ki” w kat­e­gorii “Najlep­szy sce­nar­iusz” i wyróżnioną w kat­e­gorii “Najlep­szy MG Team”).
Stac­ja FH‑8 w pewien sposób jest więc larpem dłu­go wyczeki­wanym;) Pier­wszą grą w świecie sagi Star Wars, jaka odbędzie się pod szyl­dem Black­Box 3City. Dzięku­je­my autorom – Krzyszto­fowi i Dominice – za zgłosze­nie jej do pro­gra­mu Sum­mer Week.Kawiarnia Dusz

Pro­jek­towanie larpów w wielu aspek­tach nie odb­ie­ga od pro­jek­towa­nia innych rzeczy; częs­to też podle­ga tym samym pra­wom. Jed­no z nich mówi: jeśli będziesz przestrze­gać zasad dobrej prak­ty­ki, twój pro­dukt będzie przy­na­jm­niej niezły.
Żeby zro­bić coś wyjątkowego, zawsze trze­ba zła­mać reguły. Cza­sem nie wychodzi z tego nic dobrego; cza­sem rodzą się rzeczy wyjątkowe.
Kaw­iar­nia Dusz to pro­jekt z tej drugiej kat­e­gorii. Pre­mierę gry inspirowanej filmem Atlas Chmur z zach­wytem obser­wowal­iśmy na tegorocznym Pyrkonie. To nieco sza­lony larp. Jest bard­zo wyma­ga­ją­cy i wycz­er­pu­ją­cy dla pro­du­cen­tów i prowadzą­cych – ale daje niezwyk­le wiele fra­jdy grac­zom. Miło nam, że ekipa Nau­tilus Larp Project przyjęła zaprosze­nie do poprowadzenia u nas tej gry!

 

 

Glitch

Cyber­punk to kon­wenc­ja, która za jak­iś przy­czyn doskonale sprzeda­je się w Trójmieś­cie. Coś musi być tu, na Półno­cy, że lubimy zanurzać się w świat­ach zaw­ies­zonych gdzieś pomiędzy Realem a Wirtualem. Dlat­ego gdy ekipa Pan­do­ra Larps poprosiła nas o zami­anę ich gry I Can See You na GliTCH, nie prze­jaw­ial­iśmy ani cienia rozczarowa­nia. Taki trade zawsze nam się podo­ba. Mamy nadzieję że z kolei Wam przy­pad­nie do gus­tu sam larp.Herbaciarnia 7 Smaków

Gdzieś pomiędzy wielki­mi i rozpoz­nawal­ny­mi marka­mi w pro­gramie zna­jdzie się miejsce na kam­er­al­ną grę Marii Kozak. Larp na 5 osób bawi się znanym z nie­zlic­zonych sesji gier fab­u­larnych moty­wem Niez­na­jomego Siedzącego Pod Ścianą W Kar­czmie. Kto z Was wcieli się w jego rolę?…


Zaprasza­my do lek­tu­ry szczegółowych opisów wyżej wymienionych gier. Może­cie już zacząć myśleć o strojach 🙂

Do usłyszenia!

Przewiń do góry