Kawiarnia Dusz i Cicha Gra — listy wakatów

Panie i Panowie, 

Niniej­szym udo­stęp­nia­my wam listy waka­tów na dwa lar­py: Kawiar­nia Dusz oraz Cicha Gra.

Uczest­ni­cy gry Kawiar­nia Dusz wcie­lą się w role Obsłu­gi i Gości. Waka­ty doty­czą tyl­ko ról z tej pierw­szej grupy.

LISTA WAKATÓW NA LARP “KAWIARNIA DUSZ”

Dru­gi ze sce­na­riu­szy ma dość obfi­te kar­ty posta­ci i popro­wa­dzo­ny zosta­nie na samym począt­ku festi­wa­lu. Dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na moż­li­wość wcze­śniej­szej rezer­wa­cji miejsc i mailo­wej wysył­ki ról.

LISTA WAKATÓW NA LARP “CICHA GRA”

Pro­ce­du­ra rezer­wa­cji opi­sa­na jest na pod­lin­ko­wa­nych powy­żej pod­stro­nach. Chcie­li­śmy napi­sać “zapra­sza­my do lek­tu­ry z kub­kiem gorą­cej her­ba­ty”, ale patrząc na tem­pe­ra­tu­rę za oknem raczej pole­ca­my Wam cytry­no­wą lemo­nia­dę z miętą. 

Do zoba­cze­nia na Sum­mer Week! Pisz­cie, jeśli macie jakie­kol­wiek pytania! 🙂


Opublikowano

w

przez