Summer Week 2023 — więcej Best of BlackBox 3City!

Wiel­ki­mi kor­ka­mi zbli­ża się zamknię­cie ter­mi­nu zgło­szeń waszych punk­tów pro­gra­mu. Jako że już teraz spły­nę­ło ich do nas cał­kiem spo­ro, zde­cy­do­wa­li­śmy stop­nio­wo zdra­dzać, w co jesz­cze będzie­cie mogli zagrać u nas tego lata.

Na pierw­szy ogień trzy gry, któ­re już u nas gości­ły. Każ­dy z tych sce­na­riu­szy nale­ży do kate­go­rii “zna­ne i lubia­ne”, czy­li po nasze­mu “Best of BB3C”. W kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej są to:

Gwiezdny Horyzont

Ten sce­na­riusz to “must play” dla każdego_ej fana_ki hard SF. Kame­ral­na gra Paw­ła Sza­ba­ły na pra­wie 8 godzin prze­no­si gra­czy na mostek stat­ku kosmicz­ne­go eks­plo­ru­ją­ce­go głę­bo­ki kosmos. 

Limbo

Import z kra­iny umie­ra­nia w zim­nej wodzie, czy­li nor­dyc­ka gra autor­stwa Tora Kje­ti­la Edlan­da. Larp podej­mu­je tema­ty egzy­sten­cji, meta­fi­zy­ki, trans­cen­den­cji. Sce­na­riusz został prze­tłu­ma­czo­ny z języ­ka angiel­skie­go przez Mar­ci­na Słowikowskiego.

Sishi no Sekai

Tego­rocz­na, gorą­ca pre­mie­ra Kse­ni Goliń­skiej i Igna­ce­go Kitlow­skie­go. Oni­rycz­ną histo­rią osa­dzo­ną w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go zabie­ra­ją gra­czy do sta­ro­żyt­nej Japo­nii. Histo­rie z legend i wie­rzeń sta­ja się real­no­ścią, a sen i jawa są oddzie­lo­ne zasło­ną gru­bo­ści muślinu.

Wię­cej infor­ma­cji już w naj­bliż­szych dniach. Wrzu­ce­nie kil­ku­na­stu gier na stro­nę inter­ne­to­wą zaj­mu­je nam tro­chę czasu… 🙂

Stay tuned!


Opublikowano

w

,

przez