BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Sezon X — co będzie grane? II.24 — V.24

  Sezon X — co będzie grane? II.24 — V.24

  |

  |

  Lar­puj wio­sną w Trój­mie­ście! Dowiedz się, jakie gry przy­go­to­wa­li­śmy na dru­gą poło­wę 10 sezo­nu Black­Box 3City!

  Czy­taj dalej

 • Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

  Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

  |

  |

  O tym, że Black­Box lubi fan­ta­sty­kę bar­dzo a cyber­pun­ko­we kli­ma­ty wyjąt­ko­wo, wie każ­dy, kto śle­dzi nasze wyda­rze­nia. Jeśli wpa­da nam w ręce dobry sce­na­riusz osa­dzo­ny w tej kon­wen­cji, natych­miast sta­ra­my się go dla Was popro­wa­dzić.  Jak dotąd, od tej zasa­dy był jeden wyją­tek: cyber­pun­ko­we lar­py orga­ni­zo­wa­ne w Trój­mie­ście od lat przez zaprzy­jaź­nio­na eki­pę Zardze­wia­łe­go Topora.…

  Czy­taj dalej

 • Krak-On 2023. Relacja.

  Krak-On 2023. Relacja.

  |

  |

  ,

  Na lar­po­wej sce­nie zade­biu­to­wał nowy festi­wal lar­pów kame­ral­nych — Krak-On. Byli­śmy, gra­li­śmy, podsumowujemy!

  Czy­taj dalej

 • Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  |

  |

  ,

  Łamią­ca wia­do­mość! Zna­na twór­czy­ni z Pomo­rza, Kse­nia Goliń­ska, wygra­ła kon­kurs lar­po­wy Car­bon 2023! #Liczba_Larpowych_statuetek_Nad_Morze_Zwiększa_Się 🙂 GRATULUJEMY! Oprócz play­te­stu zwy­cię­skie­go sce­na­riu­sza Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki mie­li­ście oka­zję grać u Kse­ni w larp Seishi No Sekai, któ­ry napi­sa­ła razem z Igna­cy­mi Kitlow­skim. Pro­wa­dzi­my inten­syw­ne roz­mo­wy z lau­re­at­ką, aby car­bo­­no­­wo-jesie­n­ny larp odby­ła się…

  Czy­taj dalej

 • Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  |

  |

  Chcesz z nami pograć w ten week­end? To super! Jeśli szu­kasz gry spod szyl­du Black­Box 3City, mamy dla cie­bie aż 4 gry do wybo­ru! Pasja Mini­con 2023 Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mini­co­nu możesz zagrać w 3 nasze gry: Jak się na nie zapi­sać?  Dla lar­pów i sesji RPG organizatorzy_ki festi­wa­lu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ne WYDARZENIE NA FB, dołącz do…

  Czy­taj dalej