BlackBox 3City - BlackBox 3City

BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

 • Rezerwacja otwarta: 30 listopada

  Rezerwacja otwarta: 30 listopada

  |

  |

  Wita­my! Zgod­nie z obiet­ni­ca, otwie­ra­my zapi­sy na gry, któ­re odbę­dą się w naj­bliż­sza nie­dzie­lę, 30 listo­pa­da, o godzi­nie 17:00. Będzie to: cham­ber larp “Salem, 1906″ bilet w cenie 10 zł, płat­ne na miej­scu jeep­form “Poprzed­ni loka­to­rzy“uczest­nic­two bez­płat­ne Licz­ba miejsc na grę “Salem, 1906” jest ogra­ni­czo­na. Obo­wią­zu­je kolej­ność zgło­szeń nade­sła­nych za pośred­nic­twem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. W przypadku…

  Czy­taj dalej

 • Witamy na stronie projektu BlackBox 3City!

  Witamy na stronie projektu BlackBox 3City!

  |

  |

  Czę­sto sły­chać gło­sy, że nasze Trój­mia­sto — tak oży­wio­ne w waka­cje — na zimę zapa­da w kul­tu­ro­wy sen. Tak jak­by dobrej roz­ryw­ki potrze­bo­wa­li jedy­nie tury­ści, a nie jego zwy­kli miesz­kań­cy. Pogo­da nie ma w zwy­cza­ju nas roz­piesz­czać, pla­że się wylud­nia­ją, gwiaz­dy zwi­ja­ją sce­ny. Kie­dy mija lato, pozo­sta­ją nam tyl­ko teatry, kino, kil­ka kon­cer­tów, książ­ka, her­ba­ta. Niektórym…

  Czy­taj dalej