BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  27 kwiet­nia 2024

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Postaci na BSG – Olympic Carrier

  Postaci na BSG – Olympic Carrier

  |

  |

  Coraz bli­żej do nie­dziel­ne­go lar­pa Olym­pic Car­rier! Od dzi­siaj przyj­mu­je­my zgło­sze­nia na kon­kret­ne posta­ci. Chęt­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy na: info@bb3c.pl Zapew­nia­my wspar­cie przy kom­ple­to­wa­niu stro­jów.   Listę posta­ci może­cie zna­leźć w opi­sie gry.   Zapra­sza­my serdecznie! 

  Czy­taj dalej

 • LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

  LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

  |

  |

  Nie tyl­ko w Trój­mie­ście będzie­my lar­po­wać w naj­bliż­szy week­end – już w pią­tek 12 grud­nia w Lubli­nie roz­po­czy­na się LubLarp Festi­wal. LubLarp to cykl szko­leń prze­zna­czo­nych dla osób, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne gra­mi impro­wi­za­cyj­ny­mi lub dopie­ro sta­wia­ją w nich pierw­sze kro­ki. W ramach pro­jek­tu odby­ło się już dzie­więć spo­tkań szko­le­nio­wych, m.in. z zakre­su odgry­wa­nia i improwizacji,…

  Czy­taj dalej

 • Zmiana w programie

  Zmiana w programie

  |

  |

  Dobre wie­ści na począ­tek tygo­dnia. Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier zde­cy­do­wa­ła się na sta­łą współ­pra­cę z nami! Dzię­ku­je­my!  W związ­ku z tym już teraz może­my potwier­dzić, że na pew­no spo­tka­my się na  kolej­nych odsło­nach trój­miej­skie­go Black­Bo­xu.  Wia­do­mość od Bun­kra wpły­nę­ła na naszą decy­zję o zmia­nie har­mo­no­gra­mu gier. Zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­su­nąć jeep­form Kusze­nie / Zba­wie­nie na jed­ną ze stycz­nio­wych edycji.…

  Czy­taj dalej

 • Galeria BlackBox No.1

  Galeria BlackBox No.1

  |

  |

  Dzię­ki uprzej­mo­ści Tom­ka, któ­ry odwie­dził nas w pre­mie­ro­wy wie­czór, może­my dziś opu­bli­ko­wać pierw­szą gale­rię. Dzię­ki wro­dzo­ne­mu talen­to­wi Tom­ko­wi uda­ło się uchwy­cić zaska­ku­ją­co wie­le emo­cji, któ­re towa­rzy­szy­ły nam pod­czas gry. W trak­cie obu lar­pów gra­li­śmy w codzien­nych, „cywil­nych″ ubra­niach, więc siłą rze­czy foto­gra­fie nie są tak efek­tow­ne jak te pocho­dzą­ce z gier fan­ta­sy czy SF. Mamy…

  Czy­taj dalej

 • Często Zadawane Pytania

  Często Zadawane Pytania

  |

  |

  Już jutro pierw­sza edy­cja Black­Box 3City! Dla czę­ści z was będzie to pierw­sze spo­tka­nie z tą for­mą roz­ryw­ki. Spo­dzie­wa­li­śmy się licz­nych pytań i nie zawie­dli­śmy się. Posta­no­wi­li­śmy więc przy­go­to­wać dla was spe­cjal­ną stro­nę Czę­sto Zada­wa­nych Pytań, któ­ra nosi anglo­ję­zycz­ny skrót FAQ. Powin­ni­ście zna­leźć tam odpo­wie­dzi na naj­bar­dziej nur­tu­ją­ce zagad­nie­nia.   Na przy­kład takie jak to:   Czy…

  Czy­taj dalej