BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

 • Sezon 2015: wielkie otwarcie

  Sezon 2015: wielkie otwarcie

  |

  |

  Wita­my w nowym sezo­nie! W Nowy Rok wkra­cza­my z przy­tu­pem! W trak­cie kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015, któ­ra odby­ła się w pierw­szy week­end stycz­nia, uda­ło nam się namó­wić na przy­jazd do Trój­mia­sta Miko­ła­ja Wiche­ra, być może w towa­rzy­stwie Alek­san­dra Tuka­ja. W zeszło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski otrzy­ma­li nagro­dę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz…

  Czy­taj dalej

 • Konferencja Larpowa

  Konferencja Larpowa

  |

  |

  Dziś w Kato­wi­cach roz­po­czę­ła się czwar­ta edy­cja pol­skiej kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015.   Eki­pa Black­Box 3City jest na miej­scu. Kto chce wziąć udział zdal­nie, niech wypo­sa­ży sie w kubek kawy/herbaty i dołą­czy poprzez live stre­aming 🙂 http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa Pozdrawiamy!

  Czy­taj dalej

 • Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

  Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

  |

  |

  Po raz trze­ci (i ostat­ni w tym roku) uży­li­śmy Bun­kra do podró­ży do inne­go uni­wer­sum. Świą­tecz­ny Larp-Nie­­spo­­dzia­n­ka oka­zał się pre­mie­rą nowej gry p.t. Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze. W jej trak­cie każ­dy z gra­czy otrzy­mał swo­ją małą pla­ne­tę do napra­wy, a opo­wie­ścia­mi ze swych snów usi­ło­wał wzbu­dzić zachwyt tytu­ło­we­go „Gwiaz­do­zbior­cy”. Opła­ca­ło się. Zwy­cięz­ca otrzy­mał w nagro­dę zupeł­nie nowy,…

  Czy­taj dalej

 • Świąteczny larp – niespodzianka

  Świąteczny larp – niespodzianka

  |

  |

  Dziś prze­si­le­nie – wyjąt­ko­wa, naj­dłuż­sza noc w roku. Domknął się kolej­ny cykl natu­ry i czas wyru­szyć w kolej­ną dro­gę. Od jutra słoń­ca i świa­tła będzie coraz wię­cej. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy życzyć Wam wszyst­kie­go dobre­go. Odwa­gi, by sta­wiać kro­ki w nowych kie­run­kach. Mądro­ści, by móc dobrze wyko­rzy­sty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła,…

  Czy­taj dalej

 • Galeria BlackBox No.2

  Galeria BlackBox No.2

  |

  |

  Inte­re­su­je cię, co wyda­rzy­ło się na pokła­dzie stat­ku kosmicz­ne­go Olym­pic Car­rier? Nie­ste­ty, utra­ci­li­śmy z nim łącz­ność. Jedy­ne, co do nas dotar­ło przez kosmicz­na pust­kę to tych kil­ka zdjęć… [Best_Wordpress_Gallery id=“5” gal_title=“BlackBox No.2 — Olym­pic Carrier”] 

  Czy­taj dalej