BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

 • Galeria BlackBox No.4

  Galeria BlackBox No.4

  |

  |

  Za nami pierw­sze spo­tka­nie w nowym roku. Na gościn­nych wystę­pach poja­wi­li się u nas dwaj uzna­ni mistrzo­wie gry: Kamil Bart­czak oraz Miko­łaj Wicher. W imie­niu swo­im i gra­czy jesz­cze raz chcie­li­by­śmy im podzię­ko­wać za wło­żo­ny wysi­łek: było super mieć Was na pokła­dzie! Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć w naszej gale­rii: mniej­sza pacz­ka to foto­gra­fie z gry…

  Czy­taj dalej

 • BlackBox No. 5: All About Love

  BlackBox No. 5: All About Love

  |

  |

  Od dłuż­sze­go już cza­su luty koja­rzy nam się przede wszyst­kim z Walen­tyn­ka­mi, czy­li obo­wiąz­ko­wym świę­tem miło­ści. W tym spe­cjal­nym i wyjąt­ko­wym dniu trze­ba pamię­tać o pre­zen­tach, ser­dusz­kach i dużej licz­bie prze­słod­kich buziacz­ków. Bo ina­czej foch. Aby przy­go­to­wać Was na nadej­ście tego prze­cud­ne­go świę­ta peł­ne­go szcze­ro­ści i praw­dy, przed­sta­wi­my Wam sce­na­riusz Pani i Otto – jeepform,…

  Czy­taj dalej

 • Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

  Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

  |

  |

  Już za dwa dni widzi­my się na pierw­szej edy­cji Black­Bo­xu w Nowym Roku. Jak już wie­cie, lar­pa Wszyst­ko dla N. popro­wa­dzi dla Was jeden z jego auto­rów, czy­li Miko­łaj Wicher. Nie zdra­dzi­li­śmy Wam jed­nak, kto wyre­ży­se­ru­je dla was jeep­for­ma Kuszenie/Zbawienie autor­stwa Kami­la Bart­cza­ka. Dziś już może­my ofi­cjal­nie potwier­dzić (cho­ciaż co bystrzej­si zer­k­nę­li w zakład­kę „Wezmę…

  Czy­taj dalej

 • Gdzie i kiedy zimą i wiosną

  Gdzie i kiedy zimą i wiosną

  |

  |

  Dzię­ki Wam Black­Box krzep­nie i nabie­ra for­my z każ­dą kolej­ną odsło­ną. Póź­ną jesie­nią uda­ło nam się wystar­to­wać. Dziś, po kil­ku spo­tka­niach, może­my już poin­for­mo­wać Was o ter­mi­nach na naj­bliż­sze mie­sią­ce. Tak jak do tej pory, będzie­my spo­ty­kać się w Klu­bo­ka­wiar­ni Bun­kier w nie­dziel­ne wie­czo­ry, o godzi­nie 18:00. Kolej­ne spo­tka­nia odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: 18 stycznia…

  Czy­taj dalej

 • Larpowe konferowanie

  Larpowe konferowanie

  |

  |

  Czy war­to rodzić dziec­ko w trak­cie gry? Czy da się bez­piecz­nie wpi­sy­wać w sce­na­riusz bru­tal­ność i prze­moc? Jakie funk­cjo­nal­no­ści powinn­no mieć opro­gra­mo­wa­nie poma­ga­ją­ce pisać lar­py? Jak wyglą­da­ją gry w Niem­czech, Hisz­pa­nii, Rosji czy we Wło­szech? Szczyt lar­po­we­go sezo­nu przy­pa­da na lato. Z dość oczy­wi­stych powo­dów to wła­śnie wte­dy odby­wa się naj­wię­cej imprez. Z kolei zimą…

  Czy­taj dalej