BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Konferencja Larpowa

  Konferencja Larpowa

  |

  |

  Dziś w Kato­wi­cach roz­po­czę­ła się czwar­ta edy­cja pol­skiej kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015.   Eki­pa Black­Box 3City jest na miej­scu. Kto chce wziąć udział zdal­nie, niech wypo­sa­ży sie w kubek kawy/herbaty i dołą­czy poprzez live stre­aming 🙂 http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa Pozdrawiamy!

  Czy­taj dalej

 • Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

  Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

  |

  |

  Po raz trze­ci (i ostat­ni w tym roku) uży­li­śmy Bun­kra do podró­ży do inne­go uni­wer­sum. Świą­tecz­ny Larp-Nie­­spo­­dzia­n­ka oka­zał się pre­mie­rą nowej gry p.t. Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze. W jej trak­cie każ­dy z gra­czy otrzy­mał swo­ją małą pla­ne­tę do napra­wy, a opo­wie­ścia­mi ze swych snów usi­ło­wał wzbu­dzić zachwyt tytu­ło­we­go „Gwiaz­do­zbior­cy”. Opła­ca­ło się. Zwy­cięz­ca otrzy­mał w nagro­dę zupeł­nie nowy,…

  Czy­taj dalej

 • Świąteczny larp – niespodzianka

  Świąteczny larp – niespodzianka

  |

  |

  Dziś prze­si­le­nie – wyjąt­ko­wa, naj­dłuż­sza noc w roku. Domknął się kolej­ny cykl natu­ry i czas wyru­szyć w kolej­ną dro­gę. Od jutra słoń­ca i świa­tła będzie coraz wię­cej. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy życzyć Wam wszyst­kie­go dobre­go. Odwa­gi, by sta­wiać kro­ki w nowych kie­run­kach. Mądro­ści, by móc dobrze wyko­rzy­sty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła,…

  Czy­taj dalej

 • Galeria BlackBox No.2

  Galeria BlackBox No.2

  |

  |

  Inte­re­su­je cię, co wyda­rzy­ło się na pokła­dzie stat­ku kosmicz­ne­go Olym­pic Car­rier? Nie­ste­ty, utra­ci­li­śmy z nim łącz­ność. Jedy­ne, co do nas dotar­ło przez kosmicz­na pust­kę to tych kil­ka zdjęć… [Best_Wordpress_Gallery id=“5” gal_title=“BlackBox No.2 — Olym­pic Carrier”] 

  Czy­taj dalej

 • Wieczór opowieści

  Wieczór opowieści

  |

  |

  ,

  Opo­wiast­ki i opo­wie­ści, opo­wie­ściu­chy, histo­rie praw­dzi­we i zmy­ślo­ne, z dale­ka i z bli­ska, pie­śni i melo­die… Śmiesz­ne, strasz­ne, pięk­ne, lirycz­ne i wred­ne – nor­mal­ne, jak to w życiu…  W opo­wie­ści wszyst­kie świa­ty są praw­dzi­we. W opo­wie­ści wszyst­ko sta­je się tu i teraz. W opo­wie­ści czas jest inny, a ten tutej­szy przez chwi­lę nas nie obo­wią­zu­je… Opo­wieść pozwala…

  Czy­taj dalej