Strona główna » Wieści » Strona 21

BlackBox No.25 — Idą Święta

Ćwierć setne spotkanie… Naprawdę? Kiedy? Jak to się stało? Za pasem kole­jny rok, a prze­cież przed chwilą spotkaliśmy się w Bunkrze po raz pier­wszy, zafas­cynowani jego wys­tro­jem, oczy­ma wyobraźni widząc te wszys­tkie gry, które moż­na w nim poprowadz­ić. Tym razem 25-ty Black­Box wypa­da w świę­ta, tak więc zaprasza­my Was na wyjątkowe, spec­jalne spotkanie. W pro­gramie: …

Black­Box No.25 — Idą Świę­ta Read More »

BlackBox No.24 — #Feminism po raz drugi

Zaczy­na się Grudzień, zan­im jed­nak wpad­niemy w wir świątecznych przy­go­towań, uszek i pierników zaprasza­my na kole­jne spotkanie z gra­mi z antologii #Fem­i­nism Ostat­ni Black­Box odbył się w Gdańsku i miał wybit­nie kome­diowy charak­ter. Tym razem spo­tykamy się w Gdyni, a gry, które wybral­iśmy są znacznie poważniejsze. Niedzielne wydarze­nie to 3 larpy poświę­cone tem­atom, które szczegól­nie …

Black­Box No.24 — #Fem­i­nism po raz dru­gi Read More »

BlackBox No.23 — Pasożyty i gra z butelką

To nasze czwarte spotkanie w tym sezonie, ale dopiero pier­wsze w zaprzy­jaźnionej Klubo­ga­lerii Bunki­er, najbardziej lar­poprzy­jaznym miejs­cu jakie znamy. Na nasz powrót zaplanowal­iśmy aż trzy gry. Wszys­tkie zostały zgłos­zone do tegorocznej edy­cji amerykańskiego konkur­su Gold­en Cobra, a jed­ną z nich nagrod­zono w kat­e­gorii Najśmieszniejsza Gra. Jed­nak w odróżnie­niu od naszego poprzed­niego spotka­nia, tym razem nie …

Black­Box No.23 — Pasoży­ty i gra z butelką Read More »

BB No.22 — Zrozumieć Obraz

Za nami larp Zimowe Noce, który poz­wolił kilkudziesię­ciu grac­zom prze­nieść się na kil­ka godzin o kil­ka wieków wstecz. Mgły otuliły sopock­ie grodzisko, zagęszcza­jąc mag­iczną atmos­ferę jaką wspól­nie udało się nam zbu­dować. Jeszcze raz dzięku­je­my za liczne przy­by­cie i współt­worze­nie niezwykłej his­torii zwykłej osady Wik­ingów. Przed nami zaś spotkanie dwudzi­este drugie. Przy­go­towal­iśmy dla Was dwie gry, …

BB No.22 — Zrozu­mieć Obraz Read More »

Black­Box No.20 — Kruki i złote węże

Panie i Panowie, nad­szedł najwyższy czas na prezen­tację larpów, które poprowadz­imy dla Was w trak­cie naszego pier­wszego spotka­nia w tym sezonie. Ad rem! O ile w poprzed­nich lat­ach prezen­towal­iśmy gry autorów pol­s­kich i skan­dy­naws­kich, ter­az postanow­iliśmy udać się po nowe sce­nar­iusze na drugą stronę Atlantyku. Zadanie ułatwili nam orga­ni­za­torzy i uczest­ni­cy konkur­su Gold­en Cobra, którzy …

Black­Box No.20 — Kru­ki i złote węże Read More »

Przewiń do góry