Strona główna » Wieści

BlackBox No.28 – Przyjdź i wyjdź

Kole­jny milowe kro­ki naszego pro­jek­tu za nami! Pier­wszym z nich było nasze ostat­nie spotkanie. Odblokowal­iśmy kole­jny achieve­ment: po raz pier­wszy przeprowadzil­iśmy jed­nocześnie dwie odsłony tej samej gry. Na naszej sce­nie goś­cił więc po raz dru­gi i trze­ci. Larp Wszys­tko dla N. to oczy­wisty hit, sprawd­zony sce­nar­iusz o którym wszyscy słyszeli, a każdy chci­ał­by zagrać — nierzad­ko …

Black­Box No.28 – Przyjdź i wyjdź Read More »

BlackBox No.27 – Posłuchaj głosu

Na kole­jne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy refleksyjną, bard­zo wysoko oce­ni­aną grę pt. “Wszys­tko dla N.” Ten kam­er­al­ny sce­nar­iusz autorstwa Mikoła­ja Wichera oraz Alek­san­dra Tuka­ja goś­cił już w Trójmieś­cie. Larp roze­grany był w ramach Black­Box No. 4 w 2015 roku. Ską­pana miękkim światłem i przy­o­dziana w biel gra wpro­wa­dza gra­czy w trud­ny tem­at mecha­ni­zmów …

Black­Box No.27 – Posłuchaj gło­su Read More »

BlackBox No.26 – Wiedźmy i Redneki

Nowy rok zde­cy­dowal­iśmy się rozpocząć na wesoło. Po raz kole­jny sięgnęliśmy do bogat­ego, liczącego kilka­set sce­nar­iuszy, zbioru gier zgłos­zonych do amerykańskiego konkur­su Gold­en Cobra. Tym razem wybral­iśmy dwie gry, które otrzy­mały wyróżnie­nie w ubiegłorocznej edy­cji konkur­su. Rozpoczniemy od gry Wszys­tko spoko — czarnej komedii o rodzin­nych sekre­tach. Prze­niesie nas ona na połud­nie Stanów Zjed­noc­zonych, do …

Black­Box No.26 – Wiedźmy i Red­ne­ki Read More »

BlackBox No.25 — Idą Święta

Ćwierć setne spotkanie… Naprawdę? Kiedy? Jak to się stało? Za pasem kole­jny rok, a prze­cież przed chwilą spotkaliśmy się w Bunkrze po raz pier­wszy, zafas­cynowani jego wys­tro­jem, oczy­ma wyobraźni widząc te wszys­tkie gry, które moż­na w nim poprowadz­ić. Tym razem 25-ty Black­Box wypa­da w świę­ta, tak więc zaprasza­my Was na wyjątkowe, spec­jalne spotkanie. W pro­gramie: …

Black­Box No.25 — Idą Świę­ta Read More »

BlackBox No.24 — #Feminism po raz drugi

Zaczy­na się Grudzień, zan­im jed­nak wpad­niemy w wir świątecznych przy­go­towań, uszek i pierników zaprasza­my na kole­jne spotkanie z gra­mi z antologii #Fem­i­nism Ostat­ni Black­Box odbył się w Gdańsku i miał wybit­nie kome­diowy charak­ter. Tym razem spo­tykamy się w Gdyni, a gry, które wybral­iśmy są znacznie poważniejsze. Niedzielne wydarze­nie to 3 larpy poświę­cone tem­atom, które szczegól­nie …

Black­Box No.24 — #Fem­i­nism po raz dru­gi Read More »

Przewiń do góry