BlackBox No.27 – Posłuchaj głosu

Na kolej­ne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy reflek­syj­ną, bar­dzo wyso­ko oce­nia­ną grę pt. “Wszyst­ko dla N.” Ten kame­ral­ny sce­na­riusz autor­stwa Miko­ła­ja Wiche­ra oraz Alek­san­dra Tuka­ja gościł już w Trój­mie­ście. Larp roze­gra­ny był w ramach Black­Box No. 4 w 2015 roku. Ską­pa­na mięk­kim świa­tłem i przy­odzia­na w biel gra wpro­wa­dza gra­czy w trud­ny temat mecha­ni­zmów …

Black­Box No.27 – Posłu­chaj gło­su Read More »

BlackBox No.26 – Wiedźmy i Redneki

Nowy rok zde­cy­do­wa­li­śmy się roz­po­cząć na weso­ło. Po raz kolej­ny się­gnę­li­śmy do boga­te­go, liczą­ce­go kil­ka­set sce­na­riu­szy, zbio­ru gier zgło­szo­nych do ame­ry­kań­skie­go kon­kur­su Gol­den Cobra. Tym razem wybra­li­śmy dwie gry, któ­re otrzy­ma­ły wyróż­nie­nie w ubie­gło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su. Roz­pocz­nie­my od gry Wszyst­ko spo­ko — czar­nej kome­dii o rodzin­nych sekre­tach. Prze­nie­sie nas ona na połu­dnie Sta­nów Zjed­no­czo­nych, do …

Black­Box No.26 – Wiedź­my i Red­ne­ki Read More »

BlackBox No.25 — Idą Święta

Ćwierć set­ne spo­tka­nie… Napraw­dę? Kie­dy? Jak to się sta­ło? Za pasem kolej­ny rok, a prze­cież przed chwi­lą spo­tka­li­śmy się w Bun­krze po raz pierw­szy, zafa­scy­no­wa­ni jego wystro­jem, oczy­ma wyobraź­ni widząc te wszyst­kie gry, któ­re moż­na w nim popro­wa­dzić. Tym razem 25-ty Black­Box wypa­da w świę­ta, tak więc zapra­sza­my Was na wyjąt­ko­we, spe­cjal­ne spo­tka­nie. W pro­gra­mie: …

Black­Box No.25 — Idą Świę­ta Read More »

BlackBox No.24 — #Feminism po raz drugi

Zaczy­na się Gru­dzień, zanim jed­nak wpad­nie­my w wir świą­tecz­nych przy­go­to­wań, uszek i pier­ni­ków zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z gra­mi z anto­lo­gii #Femi­nism Ostat­ni Black­Box odbył się w Gdań­sku i miał wybit­nie kome­dio­wy cha­rak­ter. Tym razem spo­ty­ka­my się w Gdy­ni, a gry, któ­re wybra­li­śmy są znacz­nie poważ­niej­sze. Nie­dziel­ne wyda­rze­nie to 3 lar­py poświę­co­ne tema­tom, któ­re szcze­gól­nie …

Black­Box No.24 — #Femi­nism po raz dru­gi Read More »

BlackBox No.23 — Pasożyty i gra z butelką

To nasze czwar­te spo­tka­nie w tym sezo­nie, ale dopie­ro pierw­sze w zaprzy­jaź­nio­nej Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier, naj­bar­dziej lar­po­przy­ja­znym miej­scu jakie zna­my. Na nasz powrót zapla­no­wa­li­śmy aż trzy gry. Wszyst­kie zosta­ły zgło­szo­ne do tego­rocz­nej edy­cji ame­ry­kań­skie­go kon­kur­su Gol­den Cobra, a jed­ną z nich nagro­dzo­no w kate­go­rii Naj­śmiesz­niej­sza Gra. Jed­nak w odróż­nie­niu od nasze­go poprzed­nie­go spo­tka­nia, tym razem nie …

Black­Box No.23 — Paso­ży­ty i gra z butel­ką Read More »

Przewiń do góry