Strona główna » Wieści

BB67 — katalog jeep(form)ów

Elvisów czterech, pączków mnóst­wo, do tego klon zmarłego bliskiego i cięż­ki after po chrzci­nach. No i Człowiek w Zielonej Cza­pce… Mario, na pomoc! — zaprasza­my na kole­jny przegląd krót­kich form lar­powych!

Otwieramy sezon 6!

Rok temu zde­cy­dowal­iśmy, że spotkanie inau­gu­ru­jące nowy sezon powin­no mieć szczegól­ny charak­ter. Chcieliśmy, żeby jego pro­gram był sku­pi­ony na potrze­bach graczy… No i żeby sama gra była w jak­iś sposób wyjątkowa. I odbyła się w fajnej lokacji. W tym roku zamierza­my kon­tyn­uować tą trady­cję. Cho­ci­aż zde­cy­dowal­iśmy się wprowadz­ić kil­ka zmi­an: w sobotę odbędzie się tylko …

Otwier­amy sezon 6! Read More »

BlackBox Summer Week — over and done

Cho­ci­aż wspom­nienia są wciąż gorące i świeże, to od zakończenia naszego pier­wszego let­niego fes­ti­walu upłynął już pon­ad miesiąc. Zaczęliśmy już prace nad kole­jnym sezonem Black­Box 3City i wkrótce rozpoczniemy pub­likację infor­ma­cji o nad­chodzą­cych wydarzeni­ach. Dlat­ego chce­my niniejszym postem podz­iękować wszys­tkim, którzy przy­byli na tegoroczny Sum­mer Week i przy­czynili się do jego pow­sta­nia. Black Box Sum­mer …

Black­Box Sum­mer Week — over and done Read More »

Przewiń do góry