Sezon X — co będzie grane? X.23 — I.24

Już w naj­bliż­szy week­end ofi­cjal­nie otwie­ra­my dzie­sią­ty (!) sezon naszej dzia­łal­no­ści. Jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy dla was kostiu­mo­wy larp — tym razem jest to gra Co począć z Tam Linem? — oraz warsz­ta­ty gra­czo­wo-aktor­skie (zosta­ły jesz­cze ostat­nie bilety!). 

Jed­nak naj­wyż­szy czas zdra­dzić też, w jakie inne gry popro­wa­dzi­my dla Was do koń­ca bie­żą­ce­go roku!

29 października. BB3C No 121

Dru­ga gra w tym sezo­nie to nasz mały wkład w świę­to­wa­nie Halo­we­en. Sce­na­riusz jed­nej z waszych ulu­bio­nych auto­rek, Nowo­ze­land­ki Don­ny Gil­trap, dłu­go cze­kał na swo­ją kolej. Ale w koń­cu zna­lazł się wła­ści­wy czas, by umie­ścić go w har­mo­no­gra­mie. Bile­ty na grę Hotel Para­di­se będą w sprze­da­ży już od 16 października!

3–4 listopada. Pasja Minicon 2023

Jak zawsze, odwie­dzi­my gdyń­ski kon­went Pasja Mini­con! Tym razem popro­wa­dzi­my na nim aż trzy lar­py: Dzwon (Cathe­ri­ne i Ste­pha­nie Pegg), Mali Bogo­wie (Doro­ta Chmie­lew­ska) oraz Ostat­ni Król Reva­cho­lu (Igna­cy Kitlow­ski, Karol Orłowski).

5 listopada. BB3C No 122

Mini­con nie trwa cały week­end… A my lubi­my grać w nie­dzie­le! Dla­te­go w ten sam week­end popro­wa­dzi­my Wam jesz­cze jed­ną grę: pre­mie­ro­wą odsło­nę lar­pu Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki Kse­ni Golińskiej.

Pier­wot­nie na ten dzień mie­li­śmy zapla­no­wa­ny western SF inspi­ro­wa­ny seria­lem Fire­fly, czy­li grę Moon (jej auto­ra­mi są Pla­til Petr, Mašek Jin­dřích, Kábrt Filip, Čech Roman oraz Buch­tík Mar­tin). Zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­nieść ją na dru­gą poło­wę sezo­nu, aby umoż­li­wić Kse­ni prze­pro­wa­dze­nie swo­je­go lar­pu przed kon­kur­sem Carbon.

10–11 listopada. Konkurs larpowy Carbon 2023

Już tydzień póź­niej prze­no­si­my się do Kato­wic, gdzie w tego­rocz­nej edy­cji Car­bo­nu o głów­ną nagro­dę star­tu­ją dwie gry z Trój­mia­sta Ostat­ni Król Reva­cho­lu i Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki. Trzy­ma­my kciuki!

17–19 listopada. Krak-On 2023

Tej jesie­ni lar­pow­cy nie mogą narze­kać na nudę! Kolej­ny week­end to kolej­na lar­po­wa impre­za, tym razem w Kra­ko­wie. Wybie­ra­my się tam popro­wa­dzić tyl­ko jed­ną grę, Hotel Cali­for­nia (auto­rzy sce­na­riu­sza to Piotr Milew­ski i Mar­cin Zaj­del). Dla­cze­go tyl­ko jed­ną? Ponie­waż tym razem zamie­rza­my przede wszyst­kim pograć! W pro­gra­mie zna­la­zły się aż 22 lar­py, jest więc z cze­go wybierać!

25–26 listopada. BB3C No 123 — Golden Cobra Day!

Jak co roku wybie­ra­my dla Was naj­lep­sze sce­na­riu­sze z aktu­al­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra. Tego­rocz­ne wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne 4 listo­pa­da, co daje nam (organizator(k)om BB3C) trzy tygo­dnie na prze­czy­ta­nie i przy­go­to­wa­nie naj­lep­szych (naszym zda­niem) gier. 

9 grudnia. BB3C No 124

Sta­ra­my się, by pre­zen­to­wać w Trój­mie­ście gry nagra­dza­ne, dobre, cie­ka­we. Gru­pa Pro­me­te­usza, któ­rej auto­ra­mi są Piotr Idziak i Filip Kopij wygra­ła tego­rocz­ną (bar­dzo moc­no obsa­dzo­ną) edy­cję ple­bi­scy­tu Lar­po­we Lau­ry. Jest nam bar­dzo miło, że jej auto­rzy przy­ję­li nasze zapro­sze­nie. Larp popro­wa­dzą dla Was Filip Kopij i Mag­da Niemcewicz-Kopij.

30 grudnia. BB3C 125 — Xmas Special IX

Lubi­my nasze małe, czar­no­pu­deł­ko­we tra­dy­cje. Jed­ną z nich jest świą­tecz­no-nowo­rocz­ne spo­tka­nie, w któ­re­go pro­gra­mie punk­tem obo­wiąz­ko­wym jest nowo­rocz­no-świą­tecz­ny larp. Nie ina­czej będzie i w tym roku! Spo­dzie­waj­cie się więc xma­so­we­go sce­na­riu­sza oraz wspól­ne­go jedze­nia man­da­ry­nek i pierników.

14 stycznia. BB3C 126 — Till the Bitter End

W fik­cyj­nym kra­ju, w nie­okre­ślo­nym cza­sie, już od dłuż­sze­go cza­su trwa rebe­lia, a zacię­te wal­ki pomię­dzy rzą­dem a bun­tow­ni­ka­mi zda­ją się nie koń­czyć. Sytu­acja jest na tyle wyrów­na­na, że impas może cią­gnąć się przez lata, rów­no­mier­nie wykrwa­wia­jąc oby­dwie stro­ny. Rebe­lian­tom uda­ło się jed­nak coś, co może prze­su­nąć sza­lę zwy­cię­stwa na ich stro­nę… Ten trud­ny larp wojen­ny Roni Kory­ciń­skiej popro­wa­dzi dla was zawo­do­wy żoł­nierz, Kry­stian Kujawski.

27 stycznia — Uciekinier z Piekła

Ucie­ki­nier… to kame­ral­ny larp poli­tycz­ny, lek­ko inspi­ro­wa­ny cyklem ksią­żek Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel Richar­da Mor­ga­na. Zapra­sza­my na wypra­wę do świa­ta, w któ­rym ludz­kość się­gnę­ła gwiazd, a sto­sy koro­we zapew­nia­ją prak­tycz­nie nie­śmier­tel­ność. Grę popro­wa­dzą (po raz trze­ci w ramach spo­tkań BB3C) auto­rzy, Mar­cin Zaj­del i Artur Bie­sia­dow­ski a wes­prze ich Emi­lia Stachurska.

Spo­ro tego! 🙂 Zapra­sza­my do wspól­ne­go lar­po­wa­nia. Śledź­cie naszą stro­nę i social media, gdzie na bie­żą­co będzie­my infor­mo­wa­li o szcze­gó­łach naszych wydarzeń.

Do zoba­cze­nia!

Black­Box 3City Org Team


Opublikowano

w

przez

Tagi: