Strona główna » larp » Strona 41

Olimpic Carrier

Larp odby­wa się na zagu­bio­nym w prze­strze­ni stat­ku pasa­żer­skim Olym­pic Car­rier. Gra­cze pod pre­sją cza­su i oko­licz­no­ści pro­wa­dzą mię­dzy sobą śledz­two i pró­bu­ją prze­trwać poja­wia­ją­ce się zagro­że­nia. Wyma­ga­ne wcze­śniej­sze zgło­sze­nia. Ofe­ru­je­my pomoc przy kom­ple­to­wa­niu stro­jów, ale jest też moż­li­wość gry w neu­tral­nym współ­cze­snym ubio­rze. Lista posta­ci Kapi­tan John Wil­ner – Dowód­ca Olym­pic Car­rier (uwa­ga: trudna …

Olim­pic Car­rier Read More »

Poprzedni lokatorzy

Poprzed­ni loka­to­rzy to opo­wieść o zmia­nach, nie­uchron­nie zacho­dzą­cych w ludziach, osa­dzo­na w kon­wen­cji histo­rii o duchach. Miłość i zaufa­nie ście­ra się tutaj ze zgorzk­nie­niem i nie­na­wi­ścią, któ­re pro­wa­dzą osta­tecz­nie do tra­ge­dii. Duchy prze­szło­ści nie dają się ode­gnać, a przy­szłość leży w rękach gra­czy. Czy histo­ria musi się powtó­rzyć? Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, jed­nak zapraszamy …

Poprzed­ni loka­to­rzy Read More »

Tajemnice Blackwater Mansion

Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion to larp detek­ty­wi­stycz­ny. Każ­dej po­sta­ci zale­ży na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na prze­ko­na­niu innych do swo­jej wer­sji wyda­rzeń. Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rzą­dzą­cej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają moty­wa­cje każ­dej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w sta­nie w takiej sytu­acji zacho­wać cał­ko­wi­cie zim­ną krew? Przed grą warto …

Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion Read More »

Salem 1906

Akcja lar­pu Salem 1906 dzie­je się w mia­stecz­ku Dun­wich na Środ­ko­wym Zacho­dzie Sta­nów Zjed­no­czo­nych na począt­ku XX wie­ku. Larp przyj­mie for­mę quasi-pro­­ce­­su sądo­we­go. Kon­wen­cja zaścian­ko­we­go mia­stecz­ka, w któ­rym utrzy­my­wa­nie pozo­rów waż­niej­sze jest od moralności.

Przewiń do góry