BlackBox 3City - BlackBox 3City

BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  8 czerw­ca 2023

  20 sierp­nia 2023

Wieści

 • BB105 — bilety na larp

  BB105 — bilety na larp

  |

  |

  Chcesz wziąć udział w lar­pie Pierw­sza Noc Bez Gusta­wa? Nic prost­sze­go! Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miej­sce! Łapaj bilet!

  Czy­taj dalej

 • Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

  Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

  |

  |

  ,

  Już tyl­ko do jutra moż­na zgła­szać lar­po­we punk­ty pro­gra­mu na Pasja Mini­con 2022! Mini­con to dar­mo­wy kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę z Pasją i gru­pę ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad 4–5 listo­pa­da w Gdy­ni. Rów­nież w tym roku na wyda­rze­niu spo­tka­cie Black­Box 3City. Na razie zgło­si­li­śmy na razie 3 lar­py z kate­go­rii “zna­ne i lubia­ne”, ale to…

  Czy­taj dalej

 • BB104 — bilety na larp i warsztaty

  BB104 — bilety na larp i warsztaty

  |

  |

  Chcesz wpaść na week­end otwar­cia? Wziąć udział w dar­mo­wych warsz­ta­tach i prze­nieść się do świa­ta Har­re­go Poote­ra? Łapaj bilet!

  Czy­taj dalej

 • Hatstall Homecoming 2022 — kostiumy

  Hatstall Homecoming 2022 — kostiumy

  |

  |

  Jak się ubrać na larp w świe­cie Har­re­go Pot­te­ra? Co zarzu­cić na ple­cy przed uda­niem się peron 9i3/4? Podpowiadamy!

  Czy­taj dalej

 • Otwieramy sezon 9!

  Otwieramy sezon 9!

  |

  |

  Otwie­ra­my sezon 9! Dołącz do nas na warsz­ta­ty i har­ro-pot­te­ro­wy larp w magicz­nych murach gdań­skie­go Ratu­sza Staromiejskiego!

  Czy­taj dalej