BlackBox 3City - BlackBox 3City

BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

 • Świąteczny larp – niespodzianka

  Świąteczny larp – niespodzianka

  |

  |

  Dziś prze­si­le­nie – wyjąt­ko­wa, naj­dłuż­sza noc w roku. Domknął się kolej­ny cykl natu­ry i czas wyru­szyć w kolej­ną dro­gę. Od jutra słoń­ca i świa­tła będzie coraz wię­cej. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy życzyć Wam wszyst­kie­go dobre­go. Odwa­gi, by sta­wiać kro­ki w nowych kie­run­kach. Mądro­ści, by móc dobrze wyko­rzy­sty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła,…

  Czy­taj dalej

 • Galeria BlackBox No.2

  Galeria BlackBox No.2

  |

  |

  Inte­re­su­je cię, co wyda­rzy­ło się na pokła­dzie stat­ku kosmicz­ne­go Olym­pic Car­rier? Nie­ste­ty, utra­ci­li­śmy z nim łącz­ność. Jedy­ne, co do nas dotar­ło przez kosmicz­na pust­kę to tych kil­ka zdjęć… [Best_Wordpress_Gallery id=“5” gal_title=“BlackBox No.2 — Olym­pic Carrier”] 

  Czy­taj dalej

 • Wieczór opowieści

  Wieczór opowieści

  |

  |

  ,

  Opo­wiast­ki i opo­wie­ści, opo­wie­ściu­chy, histo­rie praw­dzi­we i zmy­ślo­ne, z dale­ka i z bli­ska, pie­śni i melo­die… Śmiesz­ne, strasz­ne, pięk­ne, lirycz­ne i wred­ne – nor­mal­ne, jak to w życiu…  W opo­wie­ści wszyst­kie świa­ty są praw­dzi­we. W opo­wie­ści wszyst­ko sta­je się tu i teraz. W opo­wie­ści czas jest inny, a ten tutej­szy przez chwi­lę nas nie obo­wią­zu­je… Opo­wieść pozwala…

  Czy­taj dalej

 • Olympic Carrier — postacie do wzięcia

  Olympic Carrier — postacie do wzięcia

  |

  |

  Świat skoń­czył się 6 dni temu. Od tam­tej pory boha­te­ro­wie naszej nie­dziel­nej gry w nie­ustan­nym pośpie­chu prze­mie­rza­ją galak­ty­kę. My zaś słu­cha­my muzy­ki, dopra­co­wu­je­my ostat­nie szcze­gó­ły sce­no­gra­fii, szli­fu­je­my kar­ty posta­ci. A Ty? Czy zde­cy­do­wa­łeś już, w któ­re­go z boha­te­rów chcesz się wcie­lić? Twar­dy kapi­tan, inte­li­gent­na łącz­no­ścio­wiec, czy może anar­chi­sta? Z nami możesz zostać kim zechcesz! Jeśli…

  Czy­taj dalej

 • Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

  Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

  |

  |

  Po zagra­nicz­nych mediach prze­szła burza. The Daily Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Vani­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszyst­ko przez jed­ne­go lar­pa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wi­ście o Col­le­ge of Wizar­dry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skie­go Live­for­mu i duń­skie­go Rol­le­spils­fa­brik­ken. Gra inspi­ro­wa­na świa­tem Harry’ego Pottera…

  Czy­taj dalej