BlackBox 3City - BlackBox 3City

BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  8 czerw­ca 2023

  20 sierp­nia 2023

Wieści

 • Summer Week 2022: Zwierzaki

  Summer Week 2022: Zwierzaki

  |

  |

  Dro­dzy Konwentowicze_ki!  Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do “godzi­ny zero” czy­li star­tu nasze­go wyda­rze­nia. Został już nie­ca­ły mie­siąc! Jako skład orgow­ski uwi­ja­my się jak mrów­ki aby zapew­nić wam jak naj­lep­szą zaba­wę. Na przy­kład już nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my roz­pi­skę godzi­no­wą punk­tów pro­gra­mu. Cze­ka­my tyl­ko na potwier­dze­nie dostęp­no­ści ter­mi­nów od mistrzów_ń gry. 🙂 Tym­cza­sem mamy waż­ne infor­ma­cje dla osób, które…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2022: Program Festiwalu

  Summer Week 2022: Program Festiwalu

  |

  |

  ,

  Pro­gram festi­wa­lu Sum­mer Week 2022! Pre­mie­ry, nagra­dza­ne sce­na­riu­sza, ever­gre­eny oraz spraw­dzo­ne impor­ty z zagranicy!

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2022 — Dzień dziecka

  Summer Week 2022 — Dzień dziecka

  |

  |

  ,

  Lar­po­wy dzień dziec­ka, czy 8 nowych gier w pro­gra­mie Black­Box Sum­mer Week 2022!

  Czy­taj dalej

 • Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2022

  Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2022

  |

  |

  Black­Box Sum­mer Week 2022 — zapra­sza­my na let­ni festi­wal larpowania! 🙂

  Czy­taj dalej

 • Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

  Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

  |

  |

  Black­Box zawsze lubił bywa­nie na kon­wen­tach i festi­wa­lach fan­ta­sty­ki. W ubie­głym roku musie­li­śmy polu­bić to w wer­sji onli­ne. Na szczę­ście przy­pa­dło nam to do gustu. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy wró­cić do wir­tu­al­nych spo­tkań miło­śni­ków i miło­śni­czek fan­ta­sty­ki i lar­po­wa­nia. W naj­bliż­szy week­end ponow­nie odwie­dzi­my kon­went Pun­kon Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki piszą o nim tak: “Czym jest Pun­kon?Pun­kon to cieplutki…

  Czy­taj dalej