BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Gdzie i kiedy zimą i wiosną

  Gdzie i kiedy zimą i wiosną

  |

  |

  Dzię­ki Wam Black­Box krzep­nie i nabie­ra for­my z każ­dą kolej­ną odsło­ną. Póź­ną jesie­nią uda­ło nam się wystar­to­wać. Dziś, po kil­ku spo­tka­niach, może­my już poin­for­mo­wać Was o ter­mi­nach na naj­bliż­sze mie­sią­ce. Tak jak do tej pory, będzie­my spo­ty­kać się w Klu­bo­ka­wiar­ni Bun­kier w nie­dziel­ne wie­czo­ry, o godzi­nie 18:00. Kolej­ne spo­tka­nia odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: 18 stycznia…

  Czy­taj dalej

 • Larpowe konferowanie

  Larpowe konferowanie

  |

  |

  Czy war­to rodzić dziec­ko w trak­cie gry? Czy da się bez­piecz­nie wpi­sy­wać w sce­na­riusz bru­tal­ność i prze­moc? Jakie funk­cjo­nal­no­ści powinn­no mieć opro­gra­mo­wa­nie poma­ga­ją­ce pisać lar­py? Jak wyglą­da­ją gry w Niem­czech, Hisz­pa­nii, Rosji czy we Wło­szech? Szczyt lar­po­we­go sezo­nu przy­pa­da na lato. Z dość oczy­wi­stych powo­dów to wła­śnie wte­dy odby­wa się naj­wię­cej imprez. Z kolei zimą…

  Czy­taj dalej

 • Sezon 2015: wielkie otwarcie

  Sezon 2015: wielkie otwarcie

  |

  |

  Wita­my w nowym sezo­nie! W Nowy Rok wkra­cza­my z przy­tu­pem! W trak­cie kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015, któ­ra odby­ła się w pierw­szy week­end stycz­nia, uda­ło nam się namó­wić na przy­jazd do Trój­mia­sta Miko­ła­ja Wiche­ra, być może w towa­rzy­stwie Alek­san­dra Tuka­ja. W zeszło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski otrzy­ma­li nagro­dę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz…

  Czy­taj dalej

 • Konferencja Larpowa

  Konferencja Larpowa

  |

  |

  Dziś w Kato­wi­cach roz­po­czę­ła się czwar­ta edy­cja pol­skiej kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015.   Eki­pa Black­Box 3City jest na miej­scu. Kto chce wziąć udział zdal­nie, niech wypo­sa­ży sie w kubek kawy/herbaty i dołą­czy poprzez live stre­aming 🙂 http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa Pozdrawiamy!

  Czy­taj dalej

 • Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

  Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

  |

  |

  Po raz trze­ci (i ostat­ni w tym roku) uży­li­śmy Bun­kra do podró­ży do inne­go uni­wer­sum. Świą­tecz­ny Larp-Nie­­spo­­dzia­n­ka oka­zał się pre­mie­rą nowej gry p.t. Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze. W jej trak­cie każ­dy z gra­czy otrzy­mał swo­ją małą pla­ne­tę do napra­wy, a opo­wie­ścia­mi ze swych snów usi­ło­wał wzbu­dzić zachwyt tytu­ło­we­go „Gwiaz­do­zbior­cy”. Opła­ca­ło się. Zwy­cięz­ca otrzy­mał w nagro­dę zupeł­nie nowy,…

  Czy­taj dalej