Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udział w naszej grze? To świet­nie! Oto lista posta­ci, w któ­re możesz wcie­lić się pod­czas lar­pu Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le Na pod­lin­ko­wa­nej powy­żej stro­nie gry, na samym dole, znaj­dziesz pra­wie 40 ról do wybo­ru, podzie­lo­nych na dwie gru­py: Kościół Nocy to cza­row­ni­cy i wiedź­my. Miesz­ka­ją w Gre­en­da­le i oko­li­cy, mie­wa­ją zaję­cia przy­po­mi­na­ją­ce nor­mal­ną pra­cę… Ale …

Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le — waka­ty Read More »

Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Naj­bliż­szy let­ni sezon lar­po­wy nie zapo­wia­da się kolo­ro­wo. W tej chwi­li (czy­li na począt­ku maja 2020) odwo­ła­no więk­szość imprez czerw­co­wych i lip­co­wych. Sum­mer Week zapla­no­wa­ny jest na koń­ców­kę sierp­nia — ale w tej chwi­li nie ma żad­nej gwa­ran­cji, że w tym ter­mi­nie będzie moż­na bez­piecz­nie i/lub legal­nie zor­ga­ni­zo­wać taką impre­zę. Z uwa­gi na nie­prze­wi­dy­wal­ność sytuacji …

Pan­de­mia COVID-19 a orga­ni­za­cja Black­Box Sum­mer Week Read More »

Przewiń do góry