Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Naj­bliż­szy let­ni sezon lar­po­wy nie zapo­wia­da się kolo­ro­wo. W tej chwi­li (czy­li na począt­ku maja 2020) odwo­ła­no więk­szość imprez czerw­co­wych i lip­co­wych. Sum­mer Week zapla­no­wa­ny jest na koń­ców­kę sierp­nia — ale w tej chwi­li nie ma żad­nej gwa­ran­cji, że w tym ter­mi­nie będzie moż­na bez­piecz­nie i/lub legal­nie zor­ga­ni­zo­wać taką impre­zę. Z uwa­gi na nie­prze­wi­dy­wal­ność sytuacji …

Pan­de­mia COVID-19 a orga­ni­za­cja Black­Box Sum­mer Week Read More »

Przewiń do góry