Summer Week 2022: Program Festiwalu

Pierw­szy zestaw gier, w któ­re zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2022, opu­bli­ko­wa­li­śmy w lutym, kolej­ny upda­te miał miej­sce w czerw­cu. Dziś doda­je­my do tego zesta­wu kole­je kil­ka­na­ście lar­pów. Praw­do­po­dob­nie do pro­gra­mu doj­dzie jesz­cze kil­ka sce­na­riu­szy, ale nie chcie­li­śmy dłu­żej zwle­kać z dzie­le­niem się z wami pro­gra­mem 🙂 Potrak­tu­je­cie go więc jako wer­sję 1.0 obej­mu­ją­cą ok. 90% gier, w któ­re będzie­cie mogli zagrać tego lata pod­czas festiwalu.

My, orgo­wie, zaczy­na­my teraz roz­wią­zy­wać naszą ulu­bio­ną łami­głów­kę: ukła­da­nie tych 34 gier w kalen­da­rzu. W cią­gu naj­bliż­szych dni ode­zwie­my się do Autorów/Autorek i Pro­wa­dzą­cych z pro­po­zy­cją har­mo­no­gra­mu. Mamy nadzie­ję, że opu­bli­ku­je­my go w cią­gu kil­ku­na­stu naj­bliż­szych dni.

Tym­cza­sem: zapra­sza­my do lektury!

#Nagrodzone

Od same­go począt­ku sta­ra­my się w pre­zen­to­wać na black­bo­xo­wej sce­nie gry doce­nio­ne w pol­skich i zagra­nicz­nych kon­kur­sach. Na tego­rocz­ną odsło­nę Sum­mer Week przy­go­to­wa­li­śmy dla Was trzy takie gry.

 • Bird­man - lar­po­wa adap­ta­cja oska­ro­we­go fil­mu, któ­ra przy­nio­sła jej auto­ro­wi, Jaku­bo­wi Barań­skie­mu Zło­tą Maskę za naj­lep­szy sce­na­riusz w roku 2015. Emo­cjo­nal­na i głę­bo­ka gra, któ­ra zabie­ra gra­czy w trwa­ją­cą 7 dni podróż zwień­czo­ną pre­mie­rą przed­sta­wie­nia… I roz­wią­za­niem pro­ble­mów, któ­ry­mi nasą­czo­ne są rela­cje bohaterów.
 • Lewia­tan - sce­na­riusz Artu­ra Woź­nia­ka zdo­był nagro­dę Grand Prix pod­czas Zło­tych Masek 2016. To osa­dzo­na w realiach Wojen Napo­le­oń­skich opo­wieść o bry­tyj­skim okrę­cie wojen­nym, któ­re­go zało­ga w przeded­niu Bitwy pod Tra­fal­ga­rem zosta­je posta­wio­na przed sądem woj­sko­wym. Jest to gra o obo­wiąz­ku, posłu­szeń­stwie, miło­ści do ojczy­zny, okru­cień­stwie i… Dumie.
 • Meto­da Pro­fe­so­ra Kami­ha­ry — larp inspi­ro­wa­ny powie­ścią Kazuo Ishi­gu­ro “Nie opusz­czaj mnie”, dzię­ki któ­re­mu Kata­rzy­na Gór­ska i Piotr Milew­ski zdo­by­li Zło­tą Maskę za naj­lep­szy sce­na­riusz w roku 2014. Ten dys­to­pij­ny dra­mat zada­je pyta­nia o natu­rę czło­wie­czeń­stwa w spo­sób rów­nie bez­po­śred­ni co brutalny.

#Premiera

W Black­Bo­xie sta­wia­my raczej na spraw­dzo­ne sce­na­riu­sze — ale to nie zna­czy, że boimy się pre­mier. Wręcz prze­ciw­nie! Pierw­sze odsło­ny lar­pów nio­są ze sobą jedy­ny w swo­im rodza­ju dresz­czyk emo­cji. Oto pro­po­zy­cje zgło­szo­ne nam do tej pory.

 • Czy­sty Spi­ry­tus, Kró­lo­wo! - nie wie­my, dla­cze­go dopie­ro teraz ktoś zde­cy­do­wał się na lar­po­wą Adap­ta­cję Mistrza i Mał­go­rza­ty. Fre­eform Doro­ty Chmie­lew­skiej to jed­na z gier, na któ­rą (w każ­dym razie my orgo­wie) naj­bar­dziej cze­ka­my! #Team­Be­he­mot
 • Pocze­kal­nia - sen i śmierć, Hyp­nos i Tha­na­tos, czy­li zaba­wa kon­cep­tem snu i śmier­ci — gdzie dokład­nie prze­bie­ga mię­dzy nimi gra­ni­ca? To tak­że larp o odpo­wie­dzial­no­ści — cza­sem uświa­do­mio­nej, cza­sem mniej. Pyta­nia zada­je Maria Kozak, ubra­ła zaś je w zgrab­ny larp kame­ral­ny dla 10 osób.
 • Dusz­no Ci? — od Patry­cji Poźle­wicz, gra o kobie­tach, dla kobiet (choć dopusz­czal­ny jest cros­splay), w któ­rej świat wikiń­skich wie­rzeń zde­rza się codzien­no­ścią. Jego głów­ną osią jest moral­ność i oso­bi­sty roz­wój, prze­mia­na posta­ci. Wat­ki lar­pu będą zaha­cza­ły będą o kobiet­ce tema­ty i kobie­cą per­spek­ty­wę na spo­łecz­ność, wia­rę, seks, życie.
 • Hostel Czar­na Dziu­ra — Maria Kozak przy­go­to­wa­ła jeep­form o sekre­tach tak mrocz­nych, jak kosmicz­ny feno­men w tytu­le. Gra w kon­wen­cji „play to lose” oraz „play for tro­uble”, któ­ra w zależ­no­ści od decy­zji gra­czy może skrę­cić w stro­nę kome­dii, tra­ge­dii albo oby­cza­jo­we­go dra­ma­tu. #jeep­for­my­nieu­mar­ły!
 • Szkar­łat­ny Kar­na­wał - larp w świe­cie Wam­pi­ra: Maska­ra­dy przy­go­to­wał kwar­tet mło­dych, trój­miej­skich auto­rek (Lau­ra Pie­cha, Misza Man, Kse­nia Goliń­ska, Karo­li­na For­mel­la), któ­rym BB3C bar­dzo kibi­cu­je. Bal masko­wy, waż­ne decy­zje i występ cyr­ku to kok­tajl zna­nych moty­wów, w któ­rym każ­da oso­ba gra­ją­ca w lar­py powin­na zna­leźć coś dla siebie.
 • Sybe­ryj­ska Gorącz­ka — sza­ma­ni z Taj­gi i ucie­ki­nie­rzy z Guła­gu zalud­nia­ją grę Doro­ty Chmie­lew­skiej, któ­ra powsta­ła pod­czas jed­nej z sesji kre­atyw­nych ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich Hard­kon Lar­pers’ Retre­at. Reali­zma magicz­ny to kon­wen­cja, dzię­ki któ­rej to spo­tka­nie jest nie tyle moż­li­we, co nie­zwy­kłe. Co z nie­go wynik­nie? Z jaki­mi emo­cja­mi przyj­dzie mie­rzyć się Sza­ma­no­wi, gdy roz­po­czy­nie magicz­ny rytuał?
 • Twój głos — eks­pe­ry­men­tal­ny larp, któ­ry nosi na sobie wyraź­ny ślad pan­de­micz­nych doświad­czeń trans­for­mo­wa­nych w inspi­ra­cję. Kse­nia Goliń­ska zapra­sza na grę z zamknię­ty­mi oczy­ma, by bar­dziej sku­pić się na emo­cjach i prze­my­śle­niach odgry­wa­nej posta­ci. #lubi­my­ek­spe­ry­men­ty!
 • Noc kome­ty - na opo­wieść o Straż­ni­kach Świa­ta, adep­tach Mocy, któ­ra daje moż­li­wość zatrzy­ma­nia nie­szczę­śli­wych wypad­ków, kata­kli­zmów, zda­rzeń wojen­nych zapra­sza­my do Doro­ty Chmie­lew­skiej. Sce­na­riusz mówi o odpo­wie­dzi na wezwa­nie, ini­cja­cji, pierw­szych zma­ga­niach ze złem i nie­szczę­ściem, życiu poświę­co­nym rato­wa­niu Świa­ta i osta­tecz­nej pró­bie, osta­tecz­nym poświę­ce­niu w obli­czu zagro­że­nia, jakim jest nie­uchron­na koli­zja z kometą. 

#Evergreen

Gry, o któ­rych wszy­scy sły­sze­li. Gry, w któ­re chce się zagrać jesz­cze raz. Gry, któ­re mają ponad­cza­so­wy design. Ever­gre­eny — tak nazy­wa­my takie larpy. 

 • La Fami­glia — sło­necz­ne, powo­jen­ne Wło­chy. Sycy­lij­ska rodzi­na mafij­na, któ­ra dopie­ro zaczy­na budo­wać swo­ją potę­gę. Opo­wieść Igna­ce­go Kitlow­skie­go, w któ­rej roz­mo­wy o winie i krwi pły­ną tak samo sze­ro­kim strumieniem.
 • Doping - Ala Kuch­ta zapra­sza do świa­ta spor­tow­ców i ich rodzin. Rodzi­ców i dzie­ci łączą nie­co inne rela­cje, głęb­sze i trud­niej­sze, okra­szo­ne ambi­cją a czę­sto i kłam­stwem w “dobrej wie­rze”. Larp o spo­rcie, karie­rze, zbrod­ni i karze.
 • Ręka Umar­la­ka — gosz­czą­cy nasz festi­wal Przy­sta­nek Ala­ska rzad­ko widzi wester­no­we sce­na­riu­sza, cho­ciaż jest dla nich natu­ral­ną sce­no­gra­fią. Nie uni­ka­ją­cy klisz sce­na­riusz, któ­ry napi­sa­li Mariusz Kna­pik oraz Agniesz­ka i Łukasz Kasz­nia popro­wa­dzi Beata Subczak.
 • Klą­twa Rodzi­ny Blac­kwo­od — hit Sum­mer Week 2021, czy­li kame­ral­ny hor­ror autor­stwa Mać­ka Bugal­skie­go powra­ca na życze­nie sta­łych bywal­ców impre­zy. Posta­cie to mło­dzi ludzie, któ­rzy posta­no­wi­li spę­dzić Hal­lo­we­en w sta­rej, spa­lo­nej rów­no 100 lat wcze­śniej rodzin­nej rezy­den­cji w jed­nym z połu­dnio­wych sta­nów USA. Liczą na dresz­czyk emo­cji. I go dostaną. 
 • Pro­szę odsu­nąć się od kra­wę­dzi — Ania Soł­tys w swo­im kame­ral­nym lar­pie zabie­ra nas w miej­sce groź­ne i magicz­ne, na tajem­ni­czy dwo­rzec, któ­ry za kra­wę­dzią pero­nu zamiast torów ma bez­den­ną otchłań. Kame­ral­ny larp, w któ­rym naj­istot­niej­szy jest aspekt kre­acji oraz oso­bi­sta rela­cja gra­cza z postacią.
 • Klub Wino­waj­ców — kolej­na gra, któ­ra powsta­ła w trak­cie sesji kre­atyw­nej, tym razem w cza­sie kon­fe­ren­cji Por­tal 9 w Gre­cji. Kil­ko­ro nasto­lat­ków z typo­we­go ame­ry­kań­skie­go liceum zosta­je w szko­le po lek­cjach, aby odbęb­nić szla­ban. Gra­cze wcie­la­ją się w ste­reo­ty­po­we role uczniów np. spor­to­wiec, che­er­le­ader, kujon, geek lub… Ich wewnętrz­ne gło­sy. Grę popro­wa­dzi Beata Sub­czak, któ­ra napi­sa­ła sce­na­riusz wraz z Geo­r­gem Vly­ako­vem oraz Ivą Martinić.
 • Mię­dzy Cza­rą a Jabło­nią — kame­ral­ny larp, inspi­ro­wa­ny legen­da­mi artu­riań­ski­mi i roz­gry­wa­ją­cy się na zam­ku Kró­la Artu­ra Pen­dra­go­na, napi­sa­ła Gabrie­la Kru­szo­na oraz Alek­san­dra Bedlic­ka. Pod­czas zwo­ła­nej przez legen­dar­ne­go przy­wód­cę nara­dy wojen­nej pierw­sze skrzyp­ce grać będzie wia­ra i reli­gia, magia, intry­gi, roman­se oraz zemsta. Kla­sy­ka gatunku!
 • Pod moc­nym anio­łem — gdzie jest tera­peut­ka i gru­pa wspar­cia, gdy potrze­bu­je jej anioł zmę­czo­ny swo­im pod­opiecz­nym? Debiut Jaku­ba Brzeź­nic­kie­go, któ­ry larp o barze dla anio­łów stró­żów (naj­wy­raź­niej i oni muszą odsap­nąć po pra­cy) stwo­rzył pod­czas sesji kre­atyw­nej “kolo­ry”. Wylo­so­wa­na wte­dy bia­ła kred­ka sta­ła się inspi­ra­cją do stwo­rze­nia wizji Nie­ba w krzy­wym zwierciadle. 
 • Zazdrość - fre­eform Pio­tra Milew­skie­go pocho­dzi z tęczo­wej anto­lo­gii lar­po­wej “Prism vol.1: Queer”. Gra o komu­ni­ka­cji, miło­ści, zaufa­niu i naszych wła­snych stra­chach, któ­re tak sil­nie dzia­ła­ją na nas pod­czas pierw­szych dni każ­de­go nowe­go związ­ku. Dla­cze­go nie dzwo­ni, cho­ciaż obiecał_a?…
 • Elfi pro­ces — mała wieś w Kaedwen, Bia­ły Jar, spo­koj­ne miej­sce, peł­ne pra­cu­ją­cych ludzi, sta­ra­ją­cych się zaro­bić na utrzy­ma­nie. Wsią wstrzą­sa infor­ma­cja o zabój­stwie miej­sco­wej kobie­ty, Brid­get. Wczo­raj wie­czo­rem Brid­get znik­nę­ła… Sce­na­riusz Ali Kuch­ty osa­dzo­ny w wiedź­miń­skim uni­wer­sum to dra­mat fan­ta­sy, któ­ry jed­nak wie­le mówi o naszym współ­cze­snym świecie. 
 • Pure Avo­ca­do Heart Soothing Mask — lek­ki jeep­form o nie­uda­nych rand­kach napi­sa­ła Ania Soł­tys. Czas gry tak­to­wa­ny jest za pomo­cą mase­czek w płach­cie, któ­re towa­rzy­szą wie­czor­ne­mu spo­tka­niu trój­ki przy­ja­ciół. Jed­na z nie­licz­nych kome­dii w naszym tego­rocz­nym zestawieniu.
 • Kwas - rok 2050. Tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie pod­wyż­szy­ła się już na tyle, że struk­tu­ry spo­łe­czeń­stwa zaczę­ły się zała­my­wać. Na połu­dniu wie­le insty­tu­cji pań­stwo­wych zosta­ło już zamknię­tych, a w cią­gu dnia na uli­cach rzad­ko moż­na spo­tkać żywą duszę. Autor­ką tego posta­po­ka­lip­tycz­ne­go lar­pu kame­ral­ne­go jest Gabrie­la Kruszona.

#BestOfBlackBox3City

Nit­ka Best Of… to tra­dy­cja Sum­mer Week. Co do zasa­dy — nie pro­wa­dzi­my ponow­nie gier na black­bo­xie. Ale są gry, któ­re z róż­nych powo­dów wyku­pi­ły sobie miej­sce w naszych ser­cach. Nasze let­nie spo­tka­nie jest więc oka­zją by popro­wa­dzić je dla Was ponownie. 

 • Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion — Piotr Chmie­lew­ski, jego autor, w lar­po­wej soczew­ce sku­pił wszyst­kie kla­sycz­ne wąt­ki, moty­wy i kli­sze. Grat­ka dla wiel­bi­cie­li pro­zy Aga­thy Chri­stie i przy oka­zji naj­bar­dziej zna­ny larp stwo­rzo­ny pod­czas pierw­szej edy­cji Hard­kon Lar­pers’ Retreat.
 • Zacza­ro­wa­ni - ten pełen magii larp tanecz­ny jest na liście życzeń tak wie­lu gra­czy i gra­czek, że nie mogli­śmy do nie­go nie powró­cić. Grę Marii i Jep­pe­go Berg­mann-Ham­ming popro­wa­dzi dla Was Paweł Szabała.
 • Rzeź - inspi­ro­wa­ny seria­lem Black Mir­ror sce­na­riusz Pio­tra Milew­skie­go miał swo­ją pre­mie­rę jako gra z cyklu “Xmas Spe­cial”. Mia­ło być lek­ko i skła­niać do prze­my­śleń. Wyszedł dra­mat oby­cza­jo­wy z trans­hu­ma­ni­stycz­nym i cyber­pun­ko­wym twi­stem, w któ­ry cały czas ktoś jesz­cze nie grał. Będzie więc okazja!
 • Kusze­nie / Zba­wie­nie — to zde­cy­do­wa­nie jeden z naj­lep­szych pol­skich jeep­for­mów, któ­ry powstał w szczy­cie zain­te­re­so­wa­nia tym typem lar­pów. Poświę­co­ny tema­to­wi wybo­rów etycz­nych i ich wpły­wu na kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści sce­na­riusz Kami­la Bart­cza­ka posia­da nie tyl­ko ory­gi­nal­ne mecha­ni­ki (jak jedze­nei ekle­rów) ale też zada­je uni­wer­sal­ne pytania.
 • Try­bu­nał - dwu­go­dzin­ny larp fiń­skie­go twór­cy, Tho­ma­sa Harvia­ine­na. Dwój­ka żoł­nie­rzy, sze­re­go­wy Sro­ka i kapral Bor­suk, zosta­li oskar­że­ni o kra­dzież chle­ba. To poważ­ny zarzut. W kra­ju bra­ku­je jedze­nia i panu­je głód. Jeśli sąd wojen­ny uzna ich za win­nych, zosta­ną roz­strze­la­ni. Jak zacho­wa się resz­ta oddzia­łu… I dlaczego?

#Import

Z uwa­gi na to, że dostęp do pol­skich sce­na­riu­szy jest ogra­ni­czo­ny, two­rząc pro­gram czę­sto posił­ku­je­my się gra­mi z zagra­ni­cy. Jak co roku, dla kil­ku z nich zna­leź­li­śmy miej­sce w har­mo­no­gra­mie festiwalu. 

 • Dan­ce the Maca­bray — sce­na­riusz zain­spi­ro­wa­ny roz­dzia­łem o tym samym tytu­le w „Księ­dze cmen­tar­nej” Neila Gaima­na stwo­rzy­ły Sofia Sten­ler i Fri­da Lin­de­gren. Poło­wa gra­czy wcie­li się w żywych ludzi; dru­ga w tych, któ­rzy ode­szli, ale mają jesz­cze jed­ną szan­sę spo­tkać się z swo­imi krew­ny­mi i przy­ja­ciół­mi. Naj­waż­niej­sze: komu­ni­ka­cja mię­dzy tymi świa­ta­mi odby­wać się będzie tyl­ko za pomo­cą tań­ca i ruchu, bez uży­cia słów. Grę popro­wa­dzą Emi­lia sta­chur­ska oraz Artur Biesiadowski.
 • Café Réné — grę, któ­ra prze­no­si nas nie tyl­ko do oku­po­wa­nej Fran­cji, ale przede wszyst­kim uni­wer­sum kul­to­we­go seria­lu Allo Allo napi­sa­li Evan Tøm­te oraz Mar­cus Irgens, a popro­wa­dzi ją dla was Andrzej Paj­dziń­ski. O ile będzie­cie go słu­chać uważ­nie, bo nie będzie powtarzał 😉
 • Tita­nic. Ratuj­cie Nasze Dusze — osta­tecz­ny sce­na­riusz o umie­ra­niu w zim­nej wodzie zna­leź­li­śmy dla was w Niem­czech. Napi­sał go Lutz Schmitt. Gra pozwa­la ubrzeć wszyst­kim posta­ciom i cier­pieć do woli z zim­na i rozpaczy.
 • Z Wła­snej Woli Twej — sce­na­riusz Ste­fa­na Deut­scha fre­eform opi­sa­ny­ja­ko gra play for hor­ror. Nawią­zu­je bez­po­śred­nio do opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych, któ­re snu­je się wspól­nie, by zaska­ki­wać i prze­ra­żać współgrających_e. Tran­syl­wa­nia, tarot i bal u prze­klę­te­go gra­fa. Co może pójść nie tak? Grę popr­wa­dzi dla Was Klau­dia Pęcikiewicz.
 • Zarę­czy­ny i Zdra­dziec­kie Czy­ny (Nowa Zelan­dia) — epo­ka wik­to­riań­ska, wąt­ki rodem z powie­ści Jane Austin a do tego solid­na daw­ka magicz­nych wąt­ków to kok­tajl, któ­ry sta­now­czo zbyt dłu­go miesz­kał na naszych twar­dych dys­kach. Czas wspól­nie z Wami oży­wić ten sce­na­riusz! Przed nami trze­cia próba! 🙂

Opublikowano

w

,

przez