Summer Week 2022 — Dzień dziecka

Co trze­ba zro­bić, żeby 1 czerw­ca lar­pow­cy cie­szy­li się jak dzie­ci? Mie­li­śmy tyl­ko jeden pomysł. Wrzu­cić na stro­nę Sum­mer Week 8 z 21 lar­pów, któ­re zgło­si­li­ście nam do tej pory.

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że do pro­gra­mu nasze­go festi­wa­lu doszły nastę­pu­ją­ce gry:

  • Pro­szę odsu­nąć się od kra­wę­dzi”. Kame­ral­ny larp w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go popro­wa­dzi autor­ka, Anna Sołtys.
  • Kwas”. Dra­mat oby­cza­jo­wy w kon­wen­cji posta­po popro­wa­dzi autor­ka, Gabrie­la Kruszona.
  • Café Réné”. Kome­dię inspi­ro­wa­ną kul­to­wym seria­lem “Allo, allo” popro­wa­dzi Andrzej Paj­dziń­ski. Auto­ra­mi gry są Evan Tøm­te oraz Mar­cus Irgens.
  • Pure Avo­ca­do Heart Soothing Mask”. Jeep­form lek­ki niczym mus do twa­rzy zapre­zen­tu­je jego autor­ka, Anna Sołtys.
  • Zacza­ro­wa­ni”. Jeden z naj­lep­szych lar­pów tanecz­nych popro­wa­dzi Paweł Sza­ba­ła. Auto­ra­mi gry są Maria i Jep­pe Berg­mann Hamming.
  • Pocze­kal­nia”. Pre­mie­ro­wą odsło­nę mistycz­ne­go lar­pu kame­ral­ne­go popro­wa­dzi autor­ka, Maria Kozak.
  • Mię­dzy cza­rą a jabło­nią”. Kame­ral­ny larp fan­ta­sy osa­dzo­ny w epo­ce artu­riań­skiej autor­stwa Alek­san­dry Bedlic­kiej i Gabrie­li kru­szo­ny popro­wa­dzi dru­ga z wymie­nio­nych autorek.
  • Mor­der­stwo w Rose­hill”. Kla­sycz­ną grę detek­ty­wi­stycz­ną autor­stwa Dariu­sza Doma­gal­skie­go popro­wa­dzą Emi­lia Sta­chur­ska wraz z Artu­rem Biesiadowskim.

Zachę­ca­my do prze­glą­da­nia opi­sów gier i roz­my­śla­nia nad kostiu­ma­mi. My tym­cza­sem zabie­ra­my się do publi­ka­cji kolej­nych gier. Bądź­cie na bieżąco!


Opublikowano

w

,

przez