You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk

Larp o tym, jak łatwo jest powie­dzieć “kocham cię” pod wpły­wem alko­ho­lu. I jak trud­no powtó­rzyć to potem na trzeź­wo. Nie­za­leż­nie od kolo­ru skó­ry, orien­ta­cji sek­su­al­nej, wie­ku i tego, czy jadasz masło orze­cho­we z mio­dem czy z dże­mem… Zawsze jest tak samo. Gra­czy hete­ro­sek­su­al­nych zachę­ca­my do wypró­bo­wa­nia cho­ciaż jed­nej ze scen z partnerem/partnerką tej samej płci. …

You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk Read More »

Gra w wymówki

Gra w wymów­ki to tele­tur­niej, w któ­rym wygry­wa ten, kto łatwiej daje radę wyplą­tać się z kło­po­tli­wych pytań zada­wa­nych przez rodzi­nę. Tak napraw­dę każ­dy z nas grał kie­dyś w wymów­ki, uni­ka­jąc pew­nych tema­tów. Oso­by LGBT, któ­re sta­ra­ją się omi­jać temat swo­jej orien­ta­cji, muszą się czę­sto porząd­nie nagim­na­sty­ko­wać, by wymy­ślić wia­ry­god­ną odpo­wiedź na nie­wy­god­ne pyta­nia. Zacznijmy …

Gra w wymów­ki Read More »

Headline

Wraz z gra­cza­mi prze­nie­sie­my się w sam śro­dek kon­flik­tu w Irlan­dii Pół­noc­nej w dru­giej poło­wie XX wie­ku. Role na larp są przy­go­to­wa­ne z góry, narzu­ca­ją posta­ci pewien zestaw zacho­wań i poglą­dów. To nie jest gra o spi­sku, nie thril­ler poli­tycz­ny, ani gra akcji. Nie będzie tu wiel­kiej intry­gi do roz­pra­co­wa­nia. Będzie wybór mię­dzy mówie­niem tego co …

Headli­ne Read More »

Zazdrość

Zazdrość to larp o ocze­ki­wa­niu i roz­cza­ro­wa­niu, o nie­pew­no­ści i nadziei, o miło­ści i zazdro­ści… A przede wszyst­kim o tym, że naj­strasz­niej­sze demo­ny rodzi nasza wyobraź­nia. Razem z boha­te­ra­mi prze­ży­je­my miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia i strach przed odrzu­ce­niem; poczu­je­my zazdrość, a póź­niej nada­my jej for­mę i kształt. Wte­dy to ona prze­mó­wi i pod­su­nie przed oczy …

Zazdrość Read More »

Kuszenie / Zbawienie

Kuszenie/ Zba­wie­nie jest jeepem poświę­co­nym tema­to­wi wybo­rów etycz­nych i ich wpły­wu na kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści. Głów­ny boha­ter roz­po­czy­na grę nie­mal jako czy­sta kar­ta, zosta­nie jed­nak ufor­mo­wa­ny przez wyda­rze­nia, któ­re będą mia­ły miej­sce w cza­sie jeepa. Dwie posta­ci, sta­no­wią­ce per­so­ni­fi­ka­cje jego wyobra­żeń na temat czu­ło­ści i agre­sji, będą przez więk­szość gry wpły­wać na jego zachowanie.

Przewiń do góry