Sezon: Sezon 10 (2023/2024)

 • BlackBox No.128 – Ostatnie Rozdanie

  BlackBox No.128 – Ostatnie Rozdanie

  Bar­dzo czę­sto dobre gry cier­pią na nie­zwy­kłą, trzy­eta­po­wą przy­pa­dłość. Twór­ca pro­wa­dzi ją raz, gra zbie­ra dosko­na­łe opi­nie, a następ­nie zosta­je scho­wa­ne na wiecz­ność do szu­fla­dy. Ci, któ­rzy nie zała­pa­li się na pierw­szą i jedy­ną odsło­nę, muszą obejść się smakiem. W BB3C dzia­ła to na nas jak płach­ta na byka. I sta­ra­my się aktyw­nie prze­ciw­dzia­łać takim…

 • BlackBox No.127 – Uciekinier z Piekła

  BlackBox No.127 – Uciekinier z Piekła

  Są takie gry, któ­re napraw­dę war­to powtó­rzyć. Kla­sy­ki gatun­ku, gry dopra­co­wa­ne w każ­dym szcze­gó­le, regry­wal­ne i od pre­mie­ry dosko­na­le przy­ję­te przez odbiorców. Są też tacy auto­rzy, któ­rzy dają się nam na to namó­wić. Do tego gro­na nale­żą Artur Bie­sia­dow­ski i Mar­cin Zaj­del, któ­rzy ponow­nie popro­wa­dzą na sce­nie BB3C larp Uciekinier z piekła Ucie­ki­nier… to kame­ral­ny larp…

 • BlackBox No.126 — ‘Till the Bitter End

  BlackBox No.126 — ‘Till the Bitter End

  Jak ten czas zle­ciał! Ani się obej­rze­li­śmy, a już roz­po­czy­na­my dru­gą poło­wę sezo­nu 🙂 Oko­ło­syl­we­stro­wy prze­łom roku to czas pod­su­mo­wań, roz­li­czeń, snu­cia pla­nów. Zasta­na­wia­li­śmy się jaką grą otwo­rzyć dru­gą poło­wę sezo­nu i osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­li­śmy się (po lek­kim i opty­mi­stycz­nym Xmas spe­cial VIII) na grę trud­niej­szą, wyma­ga­ją­cą i zada­ją­cą poważ­ne pyta­nia. Naszy wybór to larp ‘Till the…

 • BlackBox No.125 – Xmas Special 9

  BlackBox No.125 – Xmas Special 9

  Ho Ho Ho! Nie ma sezo­nu bez świą­tecz­ne­go spo­tka­nia! Jak co roku zapra­sza­my was na spe­cjal­ny, świą­tecz­ny Black­Box! Tym razem widzi­my się w Gdy­ni, w gościn­nych pro­grach kawiar­ni CAFE KULTURA, znaj­du­ją­cej się na par­te­rze Kon­su­la­tu Kultury. Tradycyjnie! Black­Box ma swo­je świą­tecz­ne zwy­cza­je. Nale­żą do nich: O lar­pie nie­spo­dzian­ce nie powie­my nic wię­cej, poza tym, że w jakiś…

 • BlackBox No.124 – Grupa Prometeusza

  BlackBox No.124 – Grupa Prometeusza

  Black­bo­xo­wa sce­na od same­go począt­ku jest otwar­ta dla Gości, któ­rzy chcą odwie­dzić Trój­mia­sto i popro­wa­dzić swo­ją grę dla lokal­nej publicz­no­ści. Orgo­wie BB czę­sto pro­wa­dzą lar­py innych auto­rów, ale zde­cy­do­wa­nie woli­my, gdy oso­by autor­skie robią to osobiście 😉 Tym razem nasze zapro­sze­nie przy­jął jeden z auto­rów Filip Kopij (dru­gim jest Piotr Idziak), któ­ry wraz z mał­żon­ką, Mag­dą…