Sezon: Sezon 10 (2023/2024)

 • BlackBox No.124 – Grupa Prometeusza

  BlackBox No.124 – Grupa Prometeusza

  Black­bo­xo­wa sce­na od same­go począt­ku jest otwar­ta dla Gości, któ­rzy chcą odwie­dzić Trój­mia­sto i popro­wa­dzić swo­ją grę dla lokal­nej publicz­no­ści. Orgo­wie BB czę­sto pro­wa­dzą lar­py innych auto­rów, ale zde­cy­do­wa­nie woli­my, gdy oso­by autor­skie robią to osobiście 😉 Tym razem nasze zapro­sze­nie przy­jął jeden z auto­rów Filip Kopij (dru­gim jest Piotr Idziak), któ­ry wraz z mał­żon­ką, Mag­dą…

 • BlackBox No.123 — Golden Cobra 2023

  BlackBox No.123 — Golden Cobra 2023

  SSSSSssssss­sły­sy­cie to? To Ssssssssss­sło­te kobry powra­ca­ją jak co roku w lisssssssss­sto­pa­dzie.… Nowe i nagro­dzo­ne sssssssss­sce­na­riu­sze… Świe­że, czyssssssss­ste, zupeł­nie niegrane… Zapra­sza­my na kolej­ny Dzień Gol­den Cobry, czy­li corocz­ny gier naj­lep­szych, naj­dziw­niej­szych i naj­cie­kaw­szych gier zgło­szo­nych i nagro­dzo­nych w ame­ry­kań­skim kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra! Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż 5 sce­na­riu­szy, a do tego wszyst­kie zupeł­nie…

 • BlackBox No.122 — Jesienna opowieść testowa

  BlackBox No.122 — Jesienna opowieść testowa

  W nie­dziel­ny, listo­pa­do­wy wie­czór zapra­sza­my was na larp o tak listo­pa­do­wo-jesien­nym tytu­le, że chy­ba bar­dziej już się nie da. Autor­ką gry Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki jest Kse­nia Goliń­ska. To w jej gło­wie naro­dzi­ła się opo­wieść o dziw­nej impre­zie uro­dzi­no­wej, pod­czas któ­rej dziw­ne zio­ła prze­nio­są gości w świat pokrę­co­nej, wie­lo­wy­mia­ro­wej logi­ki… Oraz…

 • BlackBox No.121 — Hotel Paradise

  BlackBox No.121 — Hotel Paradise

  Black­Box to miej­sce, w któ­rym czę­sto poja­wia­ją się lar­py “gatun­ko­we”, osa­dzo­ne w zna­nych i lubia­nych kon­wen­cjach popkul­tu­ry. Spa­ce ope­ra, wam­pi­ry, robo­ty, hor­ro­ry, fan­ta­sy czy gang­ster­skie gry peł­ne akcji — wie­my, że to lubi­cie. Szy­ku­jąc pla­ny na X sezon z dużym zasko­cze­niem zauwa­ży­li­śmy, że na tej liście pra­wie nie wystę­pu­ją gry o… Duchach! Posta­no­wi­li­śmy jak naj­szyb­ciej…

 • Konkurs Larpowy Carbon 2023

  Konkurs Larpowy Carbon 2023

  Lar­po­we kon­kur­sy oży­wia­ją naszą sce­nę, od zawsze są źró­dłem nowych, inte­re­su­ją­cych gier. Kato­wic­ki kon­kurs lar­po­wy Car­bon wystar­to­wał w ubie­głym roku i — na szczę­ście! — powra­ca. W tym roku sta­tu­et­ka autor­stwa jed­nej z jego orga­ni­za­to­rek, Kata­rzy­ny Czpak, ma wyjąt­ko­wo duże szan­se na to, by tra­fić do Trój­mia­sta. Aż dwie z trzech fina­ło­wych gier wyszły spod…