Sezon: Sezon 4 (2017/2018)

 • BlackBox No.50 — Do Stawu, Z jeziora

  BlackBox No.50 — Do Stawu, Z jeziora

  Czwar­ty sezon naszej dzia­łal­no­ści posta­no­wi­li­śmy uczcić na weso­ło. Dłu­go zasta­na­wia­li­śmy się, jaką grą chce­my pod­su­mo­wać kolej­ny rok regu­lar­ne­go lar­po­wa­nia w Troj­mie­ście. Tak się rów­nież skła­da, że będzie to nasze 50te spo­tka­nie. Siłą rze­czy, nastro­iło to nas nie­co reflek­syj­nie. Co Wam zapro­po­no­wać? Fan­ta­sy, kry­mi­nał, czy może grę w kli­ma­cie postapo? Pod­ję­cie decy­zji uła­twi­li nam twór­cy gry,…

 • BlackBox No.49 — Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

  BlackBox No.49 — Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

  Na sce­nie Black­box 3City gości­ły już lar­py ze Skan­dy­na­wii, USA czy Kana­dy. Tym razem zapre­zen­tu­je­my Wam grę, któ­ra powsta­ła po dru­giej stro­nie naszej pla­ne­ty — w Nowej Zelan­dii. Kie­dy kil­ka lat temu oglą­da­li­śmy film doku­men­tal­ny pre­zen­tu­ją­cy nowo­ze­landz­ką sce­nę lar­po­wą, pró­bo­wa­li­śmy zna­leźć pocho­dzą­cy stam­tąd sce­na­riusz w for­ma­cie Print&Play. Wte­dy nam się to nie udało. Na począt­ku IV…

 • BlackBox No.48 — Headline

  BlackBox No.48 — Headline

  W 2017 roku zade­biu­to­wał na kon­wen­cie fan­ta­sty­ki Coper­ni­con nowy kon­kurs lar­po­wy — Zło­te Lau­ry. Na przy­jazd do Trój­mia­sta i zapre­zen­to­wa­nie swo­ich gier uda­ło nam się namó­wić twór­ców dwóch z nich. Dziś zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w grze Headli­ne, któ­ra — jak mówią plot­ki — była jed­nym z naj­po­waż­niej­szych kan­dy­da­tów do zwy­cię­stwa w konkursie. Grę napi­sa­li…

 • BlackBox No.47 — PrismWeek i Weekendowe Warsztaty Larpowe

  BlackBox No.47 — PrismWeek i Weekendowe Warsztaty Larpowe

  Weekendowe Warsztaty Larpowe Cho­ciaż odgry­wa­my w nim role, larp to nie teatr. Ale teatr — i pocho­dzą­ce z nie­go ćwi­cze­nia — może pomóc nam w osią­gnię­ciu satys­fak­cji i rado­ści z gra­nia. Dzię­ki pro­stym warsz­ta­tom łatwiej nam udać emo­cje, grać gestem — a nie samym sło­wem, otwo­rzyć się, prze­ła­mać lody i ośmie­lić się grać z nieznajomymi.…

 • BlackBox No.46 — Second Life

  BlackBox No.46 — Second Life

  Pierw­sza Black­Bo­xo­wa pre­mie­ra w tym roku! Na naszej sce­nie rzad­ko pre­zen­tu­je­my Wam wła­sne gry; raczej sta­ra­my się pro­wa­dzić lar­py z róż­nych regio­nów świa­ta i innych lar­po­wych kul­tur. Tym razem będzie ina­czej. W odpo­wie­dzi na wasze nie­słab­ną­ce zain­te­re­so­wa­nie gra­mi SF, Ida Paw­ło­wicz i Jakub Kras­sow­ski posta­no­wi­li napi­sać larp spe­cjal­nie dla Black­Bo­xo­wej publicz­no­ści. Pomysł “cho­dził” za nimi…