Strona główna » Sezon 9 )2022/2023)

BlackBox No.117 – Last Train out of Warsaw

W pol­skiej kine­ma­to­gra­fii zawsze dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się pro­duk­cje na temat Dru­giej Woj­ny Świa­to­wej, czy to kome­die “Jak roz­pę­ta­łem Dru­gą Woj­nę Świa­to­wą”, czy poważ­ne fil­my jak “Mia­sto 44”. Ame­ry­kań­ski twór­ca, Jason Mor­ning­star rów­nież zain­te­re­so­wa­ny naszą naro­do­wą histo­rią, napi­sał grę  Last Tra­in out of War­saw Akcje lar­pu dzie­je się na tle wyda­rzeń z pierw­szych tygo­dni woj­ny, a …

Black­Box No.117 – Last Tra­in out of War­saw Read More »

BlackBox No.116 — Seishi no sakai

W Black­bo­xo­wym śro­do­wi­sku rzad­ko kie­dy pada­ją proś­by o wypro­du­ko­wa­nie lar­pu w kul­tu­rze japoń­skiej. Jed­nak gdy tyl­ko zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy gę 44 Roni­nów bile­ty wyprze­da­wa­ły się na pniu. Dla­te­go zare­ago­wa­li­śmy z wiel­kim entu­zja­zmem, gdy oka­za­ło się, że Kse­nia Goliń­ska i Igna­cy Kitlow­ski two­rzą grę w mitycz­nej Japo­nii. Z mar­szu wpi­sa­li­śmy do nasze­go kalen­da­rza. larp Seishi no sakai Jeże­li jesteś fanem …

Black­Box No.116 — Seishi no sakai Read More »

BlackBox No.115 – Zew z Otchłani

Lata 90te… Kto ich nie wspo­mi­na z roz­rzew­nie­niem. My na pew­no, cho­ciaż spo­ra część orga­ni­za­to­rów dopie­ro uczy­ła się wte­dy cho­dzić. Nie wie­my, co kie­ro­wa­ło auto­rem, kie­dy zde­cy­do­wał umie­ścić akcje swo­jej gry Zew z Otchła­ni w tej sza­lo­nej epo­ce. Na pew­no cel­nie ude­rzył w czu­ły punkt wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by cof­nąć się do cza­sów swo­jej mło­do­ści… Bądź młodości …

Black­Box No.115 – Zew z Otchła­ni Read More »

BlackBox No.114 – Headline

Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w grze  Headli­ne któ­ra — jak mówią plot­ki — była jed­nym z naj­po­waż­niej­szych kan­dy­da­tów do zwy­cię­stwa w pierw­szej edy­cji kon­kur­su Lar­po­we Lau­ry w 2017 roku. Grę napi­sa­li wspól­nie Paweł Jur­giel i Alek­san­der Tukaj. Pierw­szy z auto­rów to zdo­byw­ca Pucha­ru Mistrza Mistrzów, zna­ny rów­nież z wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści w war­szaw­skim kolek­ty­wie Lans Maca­bre; dru­gi przez …

Black­Box No.114 – Headli­ne Read More »

BlackBox No.113 – Drabina i Korona

Nie­któ­re lar­py “piszą się” same i od razu. Inne potrze­bu­ją kata­li­za­to­ra i nie­co wię­cej cza­su. Pomysł na larp Dra­bi­na i Koro­na zro­dził się w gło­wie auto­ra, Pio­tra Milew­skie­go, pod­czas jed­nej z sesji kre­atyw­nych warsz­ta­tów twór­czych Hard­kon Lar­pers’ Reatre­at 2018. Inspi­ra­cją była powieść Mar­ka S. Hube­ra­tha Gniaz­do Świa­tów oraz gra kar­cia­na Magic the Gathe­ring. W tym samym …

Black­Box No.113 – Dra­bi­na i Koro­na Read More »

Przewiń do góry