Sezon: Sezon 9 )2022/2023)

 • Hotel California — odsłona testowa

  Hotel California — odsłona testowa

  Zapra­sza­my na testy nowe­go lar­pu Mar­ci­na Zaj­dla i Pio­tra Milewskiego Hotel California Gra dosta­ła się do fina­łu kon­kur­su lar­po­we­go Lar­po­we Lau­ry 2023. Jej auto­rzy bar­dzo chcą prze­te­sto­wać larp przed ofi­cjal­ną pre­mie­rą, któ­ra bedzie mia­ła miej­sce w War­sza­wie w sobo­tę, 3 czerwca. Zapra­sza­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by do wzię­cia udzia­łu i podzie­le­nia się feed­bac­kiem do desi­gnu gry!  Wyda­rze­nie…

 • Zakończenie Sezonu 9!

  Zakończenie Sezonu 9!

  Dro­dzy Gra­cze i Graczki!  9 sezon za nami! Nad­szedł więc czas, aby zatrzy­mać się i przez chwi­lę powspo­mi­nać to co było dobre, zapo­mnieć to co było złe i zasta­no­wić się co na nasz cze­ka w przyszłości. Zatem: ofi­cjal­nie zapra­sza­my Was na inte­gra­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce dzie­wią­ty rok naszej dzia­łal­no­ści. W programie: Tym razem żad­ne­go lar­pu i…

 • BlackBox Summer Week 2023

  BlackBox Summer Week 2023

  O Festiwalu Skąd pomysł? Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia, miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spo­tkań na pew­no znaj­dą w niej coś dla…

 • BlackBox No.117 – Last Train out of Warsaw

  BlackBox No.117 – Last Train out of Warsaw

  W pol­skiej kine­ma­to­gra­fii zawsze dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się pro­duk­cje na temat Dru­giej Woj­ny Świa­to­wej, czy to kome­die “Jak roz­pę­ta­łem Dru­gą Woj­nę Świa­to­wą”, czy poważ­ne fil­my jak “Mia­sto 44”. Ame­ry­kań­ski twór­ca, Jason Mor­ning­star rów­nież zain­te­re­so­wa­ny naszą naro­do­wą histo­rią, napi­sał grę  Last Train out of Warsaw Akcje lar­pu dzie­je się na tle wyda­rzeń z pierw­szych tygo­dni woj­ny, a…

 • BlackBox No.116 — Seishi no sakai

  BlackBox No.116 — Seishi no sakai

  W Black­bo­xo­wym śro­do­wi­sku rzad­ko kie­dy pada­ją proś­by o wypro­du­ko­wa­nie lar­pu w kul­tu­rze japoń­skiej. Jed­nak gdy tyl­ko zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy gę 44 Roni­nów bile­ty wyprze­da­wa­ły się na pniu. Dla­te­go zare­ago­wa­li­śmy z wiel­kim entu­zja­zmem, gdy oka­za­ło się, że Kse­nia Goliń­ska i Igna­cy Kitlow­ski two­rzą grę w mitycz­nej Japo­nii. Z mar­szu wpi­sa­li­śmy do nasze­go kalen­da­rza. larp Seishi no sakai Jeże­li jesteś fanem…