BlackBox No.104 – IV Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Od 2019 roku otwie­ra­li­śmy kolej­ny sezon naszej dzia­łal­no­ści week­en­do­wym wyda­rze­niem skie­ro­wa­nym głów­nie do gra­czy. Tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż 4 warsz­ta­ty, na któ­re zapra­sza­my do Cen­trum Heve­lia­num oraz na larp, któ­ry odbę­dzie się w (tym razem wyjąt­ko­wo) magicz­nych wnę­trzach gdań­skie­go Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go. Warsz­ta­ty W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Opła­ca się być dobrym …

Black­Box No.104 – IV Trój­miej­ski Week­end z Warsz­ta­ta­mi i Lar­pa­mi Read More »