Archiwa: BlackBoxy

 • BlackBox Summer Week 2024

  BlackBox Summer Week 2024

  O Festiwalu Skąd pomysł? Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia, miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spo­tkań na pew­no znaj­dą w niej coś dla…

 • BlackBox No.132 — Inny Czas

  BlackBox No.132 — Inny Czas

  Nasz dzie­sią­ty sezon chce­my zamknąć akcen­tem magicz­nym i cie­płym. Grą, któ­ra osta­tecz­nie prze­pro­wa­dzi nas z mro­ków zimy i wio­sen­nej sza­ru­gi do bram lata. Od daw­na nie koń­czy­li­śmy sezo­nu tak póź­no, ale był to jedy­ny ter­min, w któ­rym Agniesz­ka Kru­piń­ska mogła popro­wa­dzić dla Was swój larp: Inny Czas Akcja tego sło­wiań­skie­go sce­na­riu­sza obej­mu­je wie­czór pod­czas prze­si­le­nia let­nie­go,…

 • BlackBox No.131 — Baby Larps Day

  BlackBox No.131 — Baby Larps Day

  Lar­py są jak marze­nia: od ogrom­nych i potęż­nych (jak dzie­się­cio­ty­sięcz­ny larp Conqu­est of Mytho­dea lub wła­sna wyspa w Szko­cji z zam­kiem po grun­tow­nym remon­cie) po drob­ne i uro­cze (jak nagro­dzo­ny w kon­kur­sie Gol­den Cobra 2022 larp Dusza Igna­ce­go Kitlow­skie­go czy ema­lio­wa­na przy­pin­ka w kształ­cie ulu­bio­ne­go Pokemona). Black­Box zdo­mi­no­wa­ny jest przez lar­py kame­ral­ne dla kil­ku­na­stu osób.…

 • BlackBox No.130 — Przystanek Floryda

  BlackBox No.130 — Przystanek Floryda

  Zasta­na­wia­li­śmy się dłu­go, jak zapla­no­wać X sezon BB3C. Pro­wa­dzi­li­śmy żar­li­we dys­ku­sje w gro­nie orga­ni­za­to­rów, porów­nu­jąc kon­wen­cje, sty­le gra­nia i szu­ka­jąc nowych gier, któ­re mogli­by­śmy dla Was popro­wa­dzić. Bo tak jak Wy, jeste­śmy głod­ni pre­mier! Doszli­śmy do wnio­sku, że do ide­al­ne­go zba­lan­so­wa­nia nasze­go pro­gra­mu potrze­bu­je­my ofi­cjal­ne­go, pierw­sze­go runu gry! Tym razem zapro­si­li­śmy do nas lar­pow­ców zwią­za­nych…

 • BlackBox No.129 — Wyprawa po Złote Runo

  BlackBox No.129 — Wyprawa po Złote Runo

  Wie­le lar­pów to sce­na­riu­sze, któ­re z łatwo­ścią moż­na przy­pi­sać do jed­ne­go kon­kret­ne­go gatun­ku. Jed­nak od cza­su do cza­su jakiś twór­ca posta­na­wia prze­kro­czyć gra­ni­ce i wymie­szać ze sobą kil­ka kon­wen­cji. Tak też zro­bił Prze­my­sław Głomb, two­rząc swój larp Wyprawa po Złote Runo Czym jest ta gra? Po tro­sze kla­sycz­ną przy­go­dów­ką SF. Po tro­sze akcyj­nia­kiem o “sko­ku życia”. Po…